תנאי השירות
שירות "דואר עוקב" לדברי דואר, נועד להפנות אל מענך החדש את דברי הדואר אשר נשלחו אל מענך הקודם. השירות כרוך בטיפול נוסף, המאריך את משך העברת דברי הדואר. על כן, מומלץ מאוד להודיע על שינוי מענך לכל המתכתבים עמך ולא להסתפק בקבלת שירות זה בלבד.
1. הגשת טופס זה מהווה בקשה לקבלת שירות "דואר עוקב". חברת דואר ישראל תבחן את פרטי הבקשה ותודיע לך האם ביכולתה לספק לך את השירות, באמצעות הודעה שתשלח אל מענך החדש.
2. ניתן לבקש שירות "דואר עוקב" עבור בני המשפחה, אשר גילם מעל 18, אם הם מתגוררים באותו מען ונושאים את שם המשפחה שלך. במקרה זה, יש לרשום, במקום המיועד את שמם הפרטי ומספר תעודת הזהות שלהם.
3. שירות "דואר עוקב" מיועד ללקוחות אשר שינו את מענם באורח קבוע. השירות אינו מיועד לנמענים המבקשים להפנות את דברי הדואר שלהם ממענם הקבוע למען אחר באופן זמני (לדוגמא: לרגל היעדרות זמנית מביתם). השירות ניתן להאריכה לתקופות קצובות בנות שישה (6) חודשים כל אחת. מחיר השירות משתנה בהתאם לתקופה.
4. שירות "דואר עוקב" להפנית דברי דואר אל מען חדש, יבוצע רק לדברי דואר הנושאים את שם המבקש כנמען ולא לדברי דואר הנושאים את מספר תא הדואר בלבד, ללא שם הנמען .
5. אין לדואר ישראל אפשרות למלא בקשה לשרות "דואר עוקב" מדיירים במוסדות או מקומות בהם נמסרים דברי דואר במרוכז, כמו: בתי מלון, בתי אבות, יישובים שיתופיים, קיבוצים וכד'. על כן, אין להגיש בקשות כאלה.
6. בקשה לקבלת שירות "דואר עוקב" לצורך הפנית דברי דואר הממוענים אל אדם שנפטר, אל מען אחר מזה בו התגורר לאחרונה, תתקבל בצירוף צו שיפוטי (במקור או בהעתק מאושר כדין), המעיד כי המבקש זכאי לקבל לידיו את דברי הדואר.
7. ביטול בקשה לשירות "דואר עוקב" אינו כרוך בתשלום, ויתקבל בכתב, תוך ציון מספר הקוד של שירות "דואר עוקב".
8. שירות "דואר עוקב" אינו כולל הפנית חבילות.
הפנית חבילה בתוך הארץ, מיחידת הדואר הסמוכה למענך הקודם, אל יחידת דואר הסמוכה למענך החדש, טעונה תשלום בכל תקופות ההפניה.
התשלום ייגבה בעת מסירת החבילה. גובה התשלום יהיה זהה למחיר ששולם עבור משלוח החבילה.
הפנית חבילות תבוצע רק אם שירות זה נתבקש מראש באמצעות סימון הדבר במקום המתאים בטופס הבקשה.
9. לא תבוצע הפניה לדברי דואר אשר נשלחו בשירות "חלוקה לפי מען בלבד" ונרשם עליהם בידי שולחיהם "לחלוקה על פי המען בלבד" (במקרים כאלה מועברים דברי הדואר אל המען הרשום עליהם, גם אם הנמען אשר פרטיו נקובים על דבר הדואר אינו מתגורר במען זה - וזאת על פי בקשת השולח).
  הדפס   סגור חלון  >>