תנאי שירות
תנאי שירות
 
* שירות "הבול שלי" של חברת דואר ישראל בע"מ (להלן חברת דואר ישראל) מאפשר הזמנת גיליונות בולים שבהם לכל בול צמוד ספח ובו התצלום שהמזמין צרף לפי טופס ההזמנה המצורף בזה (להלן "השירות").
* בגיליון הבולים 12 בולים, בערך של משלוח מכתב רגיל בארץ.
* הספח הצמוד לבול ישא תמונה זהה. המבקש להזמין גיליונות עם תמונות אחרות ימלא טופס הזמנה נפרד לכל תמונה נוספת.
  טפסים נוספים ניתן להשיג:
 
1. בפניה טלפונית לשירות הבולאי של חברת דואר ישראל - טלפון: 076-8873919
2. בסניפי הדואר
3. באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל: www.israelpost.co.il
* כדי לקבל תוצאה טובה, יש לצרף תמונה באיכות גבוהה.
* את ההזמנה יש לשלוח לשירות הבולאי.
* פניות וברורים: טלפון: 076-8873919 בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00 - נא לציין מספר הזמנה.
* מתן השירות מותנה במילוי הפרטים שבטופס ההזמנה, בהסכמת המזמין בעת לחיצה על "מסכים", תשלום וצירוף התמונה. הכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
תנאים להזמנת ה"בול שלי"
  הגדרות
  "הבול שלי"- בול כהגדרתו בחוק הדואר התשמ"ו - המשמש לתשלום דמי דואר, ואליו צמוד ספח .
  "ספח"- חלק הצמוד לבול הכולל תמונה או מסר לפי בקשת המזמין ובכפוף לתנאי הזמנה זו.
  "הגיליונות"- גיליונות ובהם 12 בולים מסוג "הבול שלי".
1. המזמין רשאי להזמין את "הבול שלי" הכולל תמונה שהיא אחת מאלה: תמונת המזמין, תמונת ילדיו, תמונה של בן משפחה אחר מקרבה ראשונה או תמונת חיית מחמד; וכן תמונה הנושאת מסר אישי/עיסקי (להלן "התמונה").
2. מומלץ להשתמש בתמונה במידות של 50 מ"מ גובה 40 מ"מ רוחב, לצורך הדפסת התמונה יותאמו מידותיה למידות "הבול שלי". אם תימסר תמונה שמידותיה אינן מתאימות יגרעו ממנה חלקים לפי מיטב שיפוטו של השירות הבולאי - חברת דואר ישראל לצורך הפקת ה"בול שלי" לכן מומלץ להשתמש בתמונה ברורה וחדה.
3. המזמין מצהיר, כי יש לו את מלוא הזכויות (לרבות זכויות יוצרים) בתמונה והוא מעניק זכויות שימוש מלאות לחברת דואר ישראל לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לצורך הדפסה והפקה של גיליונות בולים לצרכים מסחריים של דואר ישראל.
4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3 לעיל, המזמין ישא באחריות הבלעדית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש שלא כדין (בין על ידי חברת דואר ישראל ובין על ידי המזמין) בתמונה, הפרת זכויות קנייניות או פגיעה בצד ג' והוא מתחייב לשפות את חברת דואר ישראל אם תתבע בגין כל נזק או הוצאה שתיגרם לה.
5. חברת דואר ישראל רשאית לסרב לבצע את ההזמנה ללא כל הנמקה; מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה רשאית חברת דואר ישראל לסרב לבצע ההזמנה בהתקיים אחד מאלה:
 
א. תמונה או חלק ממנה שיש בה משום פגיעה הציבור.
ב. בתמונה או בחלק ממנה יש משום פגיעה בכל דין.
ג. השימוש בתמונה או בחלק ממנה יש משום פגיעה בזכות יוצרים.
ד. בתמונה או בחלק ממנה נכללים מסרים שיש בהם משום פגיעה במדינת ישראל, בחברת דואר ישראל או בבולי ישראל.
ה. בתמונה נכלל מסר פרסומי או מסחרי לא ראוי.
ו. בתמונה נכלל מסר של תעמולה דתית או פוליטית.
ז. איכות התמונה שנמסרה על ידי המזמין אינה מאפשרת את ביצוע ההזמנה.
6. במקרה כאמור בסעיף 5 לעיל בו סירבה חברת דואר ישראל לבצע את ההזמנה, תוחזר למזמין התמונה וכן התמורה ששולמה בעד ההזמנה. חברת דואר ישראל לא תישא בכל אחריות לנזק או להפסד שיגרמו למזמין כתוצאה מביטול ההזמנה.
7. המזמין מצהיר בזאת, כי הוא מוותר על כל זכות תביעה שקיימת לו כנגד חברת דואר ישראל או מדינת ישראל על פי חוק הגנת הפרטיות (התשמ"א-1981) ו/או כל תביעה אחרת על בסיס זכותו לפרסום ולמוניטין.
8. חברת דואר ישראל מתחייבת, עם תום הפקת "הבול שלי", לשלוח למזמין, תוך פרק זמן סביר, את הגיליונות בהתאם לטופס ההזמנה וזאת, באמצעות דואר רשום.
9. ניתן לעשות שימוש בבול אליו צמוד הספח באופן חד-פעמי כדמי ביול. במקרה של שימוש ב"בול שלי" יוחתמו הבול והספח בחותמת דואר. לא ניתן לעשות כל שימוש בספח ובו הדיוקן כשלעצמו, למטרת ביול דברי דואר. חברת דואר ישראל אינה אחראית לכל נזק שיגרם ל"בול שלי" בעת הליכי משלוח דואר.
10. עקב סיבות טכניות יתכנו שינויים בצבע או באיכות התמונה ובמיקום הדיוקן בספח וכיו"ב; במקרה כזה לא תוחזר התמורה.
11. המזמין מסכים, כי הפרטים שמסר ו/או אשר ימסרו על ידו בעתיד לרבות התמונה ישמרו במאגרי המידע של חברת דואר ישראל, אשר תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה לצורך מתן שירות "הבול שלי" ולצורך כל שימוש נוסף ו/או אחר עליו הסכים המזמין ובכפוף להוראות הדין לרבות הדפסת גיליונות נוספים ומכירתם לגורם שלישי, והכל ללא תמורה למזמין.
12. המזמין מסכים, כי חברת דואר ישראל תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטיו לצורך פניה אליו בהצעה לשירותים ו/או מוצרים ו/או מידע אחר של חברת דואר ישראל ו/או של מי מטעמה לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.
13. חברת דואר ישראל תעשה כל מאמץ לספק את ההזמנה תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה, בכפוף למצב המלאי וליכולת ההפקה; ובכפוף להוראות החוק, דואר ישראל אינו אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מאיחור בביצוע ו/ או במסירת ההזמנה.
14. סוג ודגם הבול שיופיע כחלק מ"הבול שלי" – נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של חברת דואר ישראל.
15. המזמין פוטר את חברת דואר ישראל מכל אחריות לנזק שייגרם לתמונה במהלך הפקת "הבול שלי".
16. התנאים המפורטים לעיל הינם חלק בלתי נפרד מטופס ההזמנה ובחתימתו על טופס ההזמנה מאשר המזמין כי קרא והינו מסכים לכל האמור בהם.