שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 1115/07 הדפס   חזור >>
נושא:

הודעה על כוונה לערוך רשימת מתכנני מערכות מיזוג אויר

תאריך הזנה:12/02/2007 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
אין
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:חברת דואר ישראל בע"מ (להלן: "החברה"), מודיעה כי בכוונתה להקים מאגר של מתכנני מערכות מיזוג אוויר. מתוך מאגר זה תבחר חברת הדואר מעת לעת, על פי צרכיה, מתכנני מיזוג אוויר לפרוייקטים שונים של חברת הדואר.
תיאור התפקיד מפורט בנספח ב' לפניה זו.
כל המעונין להיכלל ברשימה הנ"ל ועומד בדרישות הסף המפורטות להלן, יפנה בכתב לפקס שמספרו 02-6290780 ויקבל טופס בקשה להצטרפות ונוסח חוזה להתקשרות.
בפנייה יש לציין את שם המבקש , מס' הטלפון , מס' פקס וכתובת מלאה לשליחת המסמכים.
הועדה למינוי יועצים בחברת הדואר תדון בבקשות ולאחר שתתקבל החלטה תשלח הודעה לכל פונה.
ההזמנה להכלל ברשימת מתכנני מיזוג האויר מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף הבאות:
1. למציע ותק וניסיון של 5 (חמש) שנים ב-5 השנים האחרונות, לפחות, בתכנון ופיקוח על ביצוע של לפחות 3 מערכות מיזוג אוויר מרכזיות בכל שנה, כל אחת בתפוקה מעל 50 טון קירור.
2. למציע ותק וניסיון של 5 (חמש) שנים ב-5 השנים האחרונות, לפחות, בהכנת כתבי כמויות, מיפרטים טכניים ואומדנים לפרוייקטים של מערכות מיזוג אוויר מרכזיות.
3. * אם המציע הוא תאגיד: המציע מעסיק 2 עובדים קבועים לפחות הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים כאמור בסעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 ובעלי רשיון מהנדס בתוקף, ולכל אחד מהם נסיון של 5 השנים האחרונות לפחות בתכנון ופיקוח על ביצוע מערכות מיזוג אויר מרכזיות.
* אם המציע אינו תאגיד: המציע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כאמור בסעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 ובעל רשיון מהנדס בתוקף, שתחום התמחותו הינו בתכנון מערכות מיזוג אויר, והוא מעסיק עובד קבוע אחד לפחות שאף הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כאמור בסעיף 8 לחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 ובעל רשיון מהנדס בתוקף, שתחום התמחותו הינו בתכנון מערכות מיזוג אויר.
4. למציע שירותי משרד הכוללים מזכירה אחת לפחות ומערכות מחשוב הכוללות אפשרות שרטוט באמצעות תוכנת אוטוקד וכן תוכנה להכנת כתבי כמויות וחשבונות.
חברת הדואר שומרת לעצמה את האפשרות לשנות או לבטל את דרישות הסף לרשימות הנ"ל כולן או חלקן.
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים בכניסה הראשית לבניין הנהלת החברה, יפו 217 י-ם.
הערות:
איש קשר:
ענף:
טפסי המכרז:
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר