שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' נכס למיון שליחים במרכז הארץ הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס למיון שליחים במרכז הארץ

תאריך הזנה:08/11/2012 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:בקשה לקבלת מידע על נכסים 1. חברת דואר ישראל בע"מ (להלן-"החברה") מעוניינת לשכור נכס לתקופה של 10 שנים עם אופציה של עד 10 שנים נוספות לכל היותר, בשטח כ-1,500 מ"ר נטו (מתוכם כ-200 מ"ר משרדים וכ-1,300 מ"ר אולם עבודה) וברוחב שלא יפחת מ-35 מ', אשר ישמש מרכז מיון דואר שליחים ופעילויות דואריות נוספות בתיחום שלהלן: מצפון - צומת סגולה עד כביש 4, ממערב - כביש 4 עד מחלף צומת כביש 431, מדרום - כביש 431 בין צומת כביש 4 לכביש 40 וממזרח - כביש 40 מצומת כביש431 ועד צומת סגולה , או בתיחום שלהלן: אזור תעשייה מודיעין או אזור תעשייה שוהם. ניתן להציע הצעות גם לנכסים הממוקמים בטווח של עד קילומטר (כולל) מעבר לגבולות הגיאוגרפיים המוגדרים. 2 על הנכס להיות בקומת קרקע ובמפלס אחד (תיתכן גלריה ששטחה לא יעלה על 10% משטח הנכס), בעל רמפה מקורה בעומק של 2.5 מ' לפחות ואורך של 12 מ' לפחות לצורך פריקה וטעינה ל-6 משאיות בו זמנית. גובה הנכס לא יפחת מ- 6.0 מ'. 3 תינתן עדיפות: למציע אשר יבחר לבצע את עבודות ההתאמה; לנכס בעל 2 פתחים תפעוליים: קדמי ברוחב של 6.0 מ' לפחות ואחורי ברוחב של 2 מ' לפחות. 4 מועד מסירת הנכס הינו תוך 3 חודשים ללא ביצוע עבודות התאמה ותוך 9 חודשים כשהוא כולל ביצוע עבודות התאמה ע"פ דרישות החברה. 5 על המידע לכלול את הפרטים הבאים: כתובת הנכס, שטח הנכס ותיאורו, יעוד הנכס, האם הבעלים מוכן לבצע עבור החברה את עבודות ההתאמה, מועד מסירת הנכס, פרטי המציע, תקופת השכירות המוצעת והצעת המחיר לא כולל מע"מ. 6 ניתן לקבל הצעות גם ממתווכים. 7 את המידע המבוקש יש להעביר בכתב לפקס שמספרו 02-6290443 או לדוא"ל izaks@postil.com
הערות:
איש קשר:לפקס שמספרו 02-6290443 או לדוא"ל izaks@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז:
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר