שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מידע על נכס למיון שליחים במרכז הארץ הדפס   חזור >>
נושא:

מידע על נכס למיון שליחים במרכז הארץ

תאריך הזנה:21/06/2012 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ (להלן-"החברה") מעוניינת לשכור לתקופה של 5 שנים עם אופציה של עד 15 שנים נוספות לכל היותר, נכס בשטח של כ- 1000 מ"ר נטו, אשר ישמש מרכז למיון דואר שליחים בתיחום שלהלן: מצפון – צומת סגולה כביש 40 עד צומת גהה, ממערב – צומת גהה כביש 4 עד מחלף אשדוד, מדרום – מחלף אשדוד כביש 7 כולל צומת כנות עד מחלף שורק כביש 40, ממזרח – מחלף שורק כביש 40 עד צומת סגולה, וכן א.ת. שוהם וא.ת. מודיעין (להלן - "הנכס"). 2. על הנכס להיות בקומת קרקע ובמפלס אחד (תיתכן גלריה ששטחה לא יעלה על 20% משטח הנכס), בעל רמפה לפריקה וטעינה ל-10 משאיות בו זמנית. גובה הנכס לא יפחת מ- 6.0 מ'. 3. תינתן עדיפות: למציע אשר יבחר לבצע את עבודות ההתאמה; לנכס בעל 2 פתחים תפעוליים (אחורי וקדמי) ברוחב של 4.0 מ' לפחות; 4. על המידע לכלול את הפרטים הבאים: כתובת הנכס, שטח הנכס ותיאורו, יעוד הנכס, האם הבעלים מוכן לבצע עבור החברה את עבודות ההתאמה, פרטי המציע, תקופת השכירות המוצעת והצעת המחיר לא כולל מע"מ. 5. את המידע המבוקש יש להעביר בכתב לפקס שמספרו 02-6290443 או לדוא"ל izaks@postil.com .
הערות:
איש קשר:
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז:
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר