שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 163509 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי יעוץ בתחום ההשקעות

תאריך הזנה:03/06/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
23/06/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
6,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1.1 אם המציע הוא יחיד עליו לעמוד בדרישות הסף שלהלן: 1. בעל תואר ראשון לפחות בכלכלה או בחשבונאות או במינהל עסקים או בבנקאות. "תואר" - ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 2. בעל ותק וניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ בהשקעות כספים. 3. בעל ותק וניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ בגידור סיכוני מט"ח. 4. במהלך השנים 2015 עד 2019 סיפק המציע שירותי ייעוץ השקעות או שירותי ניהול השקעות במשך תקופה של שנתיים לפחות, לכל אחד מ- 3 לקוחות לפחות, שלכל אחד מהם היה היקף השקעות בשיעור של 300 מיליון ש"ח לפחות. 1.2 אם המציע הוא תאגיד עליו לעמוד בדרישות הסף שלהלן: 1. למציע ותק וניסיון של 3 שנים לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ בהשקעות כספים ובגידור סיכוני מט"ח. 2. המציע יפרט בהצעתו עובד מעובדיו אשר ישמש כמנהל השירותים, העומד בדרישות הסף שלהלן: (1) למנהל השירותים המוצע תואר ראשון לפחות בכלכלה או בחשבונאות או במינהל עסקים או בבנקאות. "תואר" - ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. (2) למנהל השירותים המוצע ותק וניסיון של 5) שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ בהשקעות כספים. (3) למנהל השירותים המוצע ותק וניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ בגידור סיכוני מט"ח. (4) במהלך השנים 2015 עד 2019 סיפק מנהל השירותים המוצע שירותי ייעוץ השקעות או שירותי ניהול השקעות במשך תקופה של שנתיים לפחות, לכל אחד מ- 3 לקוחות לפחות, שלכל אחד מהם היה היקף השקעות בשיעור של 300 מיליון ש"ח לפחות. 1.3 ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים (אלא אם המציע הינו שותפות, בין רשומה ובין שאינה רשומה). 1.4 על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף לעיל. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות, מבלי לגרוע, חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:יום טוב ינוקא, עוזר כלכלי לסמנכ"ל לכספים, באמצעות דוא"ל:yomtov@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: (054-2888981).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז יועץ השקעות 163509.pdf ו  חוזה יועץ השקעות 163509.pdf
טפסי תוספת: פרסום 27-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר