שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 162837 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי יעוץ בתחום הביטוח (פורסם בטעות 162099)

תאריך הזנה:06/05/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
19/05/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:שימו לב: צורף קובץ תשובות והבהרות
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1.1 אם המציע הוא יחיד עליו לעמוד בדרישת הסף שלהלן: 1. המציע בעל תואר ראשון לפחות בכלכלה או בחשבונאות או בביטוח או במינהל עסקים. "תואר" - ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך, או לחילופין, כיהן במשך 3 שנים לפחות במהלך 12 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בתפקיד מנהל כללי בחברות ביטוח שהיקף המחזור הכללי השנתי של כל אחת מהן עלה על 2 מיליארד ש"ח (כולל מע"מ) בשנה ומספר העובדים המועסק על ידי כל אחת מהן היה 800 עובדים לפחות. 2. במהלך 15 השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות למכרז, כיהן המציע במשך 3 שנים לפחות, בתפקיד מנכ"ל או משנה למנכ"ל או כל תפקיד אחר בתחום המכירות ו/או השיווק ו/או פיתוח עסקי אשר במסגרתו היה כפוף ישירות למנכ"ל, בחברות ביטוח ו/או סוכנויות ביטוח בישראל שהיקף המחזור הכספי השנתי שלהן (כל אחת בנפרד) היה לפחות 5 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). 1.2 אם המציע הוא תאגיד עליו לעמוד בדרישות הסף שלהלן: 1. המציע יפרט בהצעתו עובד מעובדיו אשר ישמש כמנהל השירותים, העומד בדרישת הסף שלהלן: (1) בעל תואר ראשון לפחות בכלכלה או בחשבונאות או בביטוח או במינהל עסקים. "תואר" - ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך, או לחילופין, כיהן במשך 3 שנים לפחות במהלך 12 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בתפקיד מנהל כללי בחברות ביטוח שהיקף המחזור הכללי השנתי של כל אחת מהן עלה על 2 מיליארד ש"ח (כולל מע"מ) בשנה ומספר העובדים המועסק על ידי כל אחת מהן היה 800 עובדים לפחות. (2) במהלך 15 השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות למכרז, כיהן במשך 3 שנים לפחות, בתפקיד מנכ"ל או משנה למנכ"ל או כל תפקיד אחר בתחום המכירות ו/או השיווק ו/או פיתוח עסקי אשר במסגרתו היה כפוף ישירות למנכ"ל, בחברות ביטוח ו/או סוכנויות ביטוח בישראל שהיקף המחזור הכספי השנתי שלהן (כל אחת בנפרד) היה לפחות 5 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר מייקל קוסופסקי, מנהל מוצרי אשנב ופרוייקטים חדשים, באמצעות דוא"ל: michaelk@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: (054-2888577 או 076-8872752).
ענף:ביטוח / שמאות
טפסי המכרז: חוזה יועץ ביטוח.pdf ו  מכרז 162837.pdf
טפסי עדכונים: מכרז יועץ ביטוח -תשובות והבהרות 12.5.20.pdf
טפסי תוספת: פרסום 22-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר