שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 161964 הדפס   חזור >>
נושא:

לאספקה והתקנה של ציוד ומערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת חברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ (Telefire) ומתן אחריות ושירותי תחזוקה לציוד ולמערכות שיסופקו ולמערכות הקיימות ביחי' הדואר ברחבי הארץ

תאריך הזנה:06/05/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
26/05/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, באספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת חברת טלפייר. 2. במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק והתקין המציע מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת חברת טלפייר (אנלוגיות ואזוריות) ב-100 מבני ציבור לפחות. "מבני ציבור" לעניין דרישת סף זו - מבנים שאינם משמשים למגורים. 3. למציע היה מחזור כספי בהיקף של לפחות 1 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים 2018 ו-2017. 4. למציע היתר תקף לסמן מצרך בתו תקן מאת מכון התקנים הישראלי למערכות גילוי אש: תחזוקה מתוצרת טלפייר, על פי דרישות תקן ישראלי 1220 חלק 11. 5. למציע תעודת מתקין מורשה בתוקף מטעם חברת טלפייר להתקנה ותחזוקה של מערכות אנלוגיות מסדרת 1,000, מערכות אזוריות מסדרת TSA ומערכות משולבות כריזה . 6. לרשות המציע עומד מחסן חלפים לטיפול בתקלות במערכות גילוי וכיבוי אש כמו כן מעבדת מילוי מכלי כיבוי מאושרת UL. 7. המציע מעסיק לפחות 4 עובדים שכל אחד מהם מוסמך להתקין ולתחזק מערכות מתוצרת חברת טלפייר ומתנייד בניידת שירות. 8. המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון מכון התקנים, IQC - המכון לבקרה ואיכות, SGS - החברה הכללית להשגחה). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מיכאל כנה, מנהל תחום אבטחה, אמצעים ומניעת שריפות טלפון: 076-8875621 דוא"ל: michaelka@postil.com
ענף:כיבוי אש
טפסי המכרז: מכרז 161964 גילוי אש.pdf ו  חוזה 161964.pdf
טפסי עדכונים: 161964 טבלת מחירים.xlsx
טפסי תוספת: פרסום 22-20 בערבית.pdf  161964 תשובות למציעים.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר