שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 158909 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי יעוץ בתכנון בקרת מדיה

תאריך הזנה:22/04/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
12/05/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
9,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. למציע ותק וניסיון של 5שנים לפחות במתן שירותי תכנון ובקרת מדיה ובכלל זה: ייעוץ בבניית אסטרטגיה פרסומית וקביעת יעדי פרסום, תכנון וליווי של פעילות פרסומית ובקרת מדיה של תקציבי פרסום שנתיים, ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 2. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, סיפק המציע שירותי ייעוץ בתכנון ובקרת מדיה לכל אמצעי המדיה (דיגיטל, עיתונות, רדיו, שילוט חוצות וקולנוע) כולל במגזרים הערבי והחרדי, במשך תקופה של 2 שנים רצופות לפחות לכל אחד מ- 5 גופים לפחות שלכל אחד מהם היה בעת מתן השירותים תקציב פרסום שנתי בהיקף של 5 מיליון ש"ח (לפי נתוני יפעת בקרת פרסום). 3. המציע ו/או חברת בת של המציע ו/או חברה קשורה למציע ו/או חברת בת של חברה קשורה למציע: (1) אינם עוסקים בקניית מדיה או במכירת מדיה, בין בעבור עצמם ובין בעבור אחרים. (2) אינם קשורים בקשרים עסקיים עם חברת מדיה ו/או משרד פרסום ו/או גורם המפעיל אמצעי תקשורת בישראל ו/או גורמים אחרים, באופן שיש בו כדי לגרום, לפי שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים, למצב של ניגוד עניינים. לעניין זה: "חברה-בת" - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה. "חברה קשורה" - חברה מסונפת וכן חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה. "חברה מסונפת" - חברה, אשר חברה אחרת - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה. 4. המציע מחזיק ברישיון שימוש תקף (בדרך של רכישת זכויות השימוש במישרין) בתוכנות/מאגרים המפורטים להלן: (1) Instar Analytics (2) מאגר הנתונים TGI (3) יפעת בקרת פרסום (4) המציע יציע לצורך מתן השירותים מנהל שירותים (מבין העובדים המועסקים בידו) אשר יהיה האחראי לביצוע השירותים ואשר ישמש כאיש הקשר מטעמו לצורך ביצוע השירותים. על מנהל השירותים המוצע להיות בעל ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתכנון ובקרת מדיה, ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז . במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר מיכאל רוט, ס\סמנכ"ל שירות, מכירות ושיווק באמצעות דוא"ל: michaelr@postil.com (טלפון לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: ‎076-8872725‏).
ענף:יועצים / מחקרים; פרסום / שיווק; תקשורת
טפסי המכרז: מכרז 158909 יעוץ בקרת מדיה.pdf ו  חוזה 158909 יעוץ בקרת מדיה.pdf
טפסי תוספת: פרסום 19-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר