שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 161026 הדפס   חזור >>
נושא:

מתן שירותי החכרת רכב (פרטי) בשיטת ליסינג תפעולי מלא

תאריך הזנה:17/03/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/06/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
500,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים באופן מצטבר בכל דרישות הסף הבאות: 1. למציע רישיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985. 2. למציע ניסיון של 3 (שלוש) שנים לפחות במתן שירותי ליסינג תפעולי של כלי רכב בשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 3. בבעלותו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות 1000 (אלף) כלי רכב המוחכרים בשיטת ליסינג תפעולי ללקוחות בישראל. 4.1.4 במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי ליסינג תפעולי ל- 3 (שלוש) לקוחות לפחות בהיקף של 150 (מאה וחמישים) כלי רכב לפחות לכל לקוח.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 2.6.2020 בשעה 12:00. ניתן להעביר שאלות עד 21.4.2020
איש קשר:גדי טולדנו, מנהל רכב ותחבורה בדוא"ל: gadit@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872840).
ענף:
טפסי המכרז: 161026 חוזה.pdf ו  161026 מכרז.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 18-20 בערבית.pdf
טפסי תוספת: 161026 מענה לשאלות.pdf  161026 טבלת מחירים ודגמי מכוניות 19.5.20.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר