שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 161392 הדפס   חזור >>
נושא:

מכונה לספירה, זיהוי זיוף ורישום של שטרות ישראליים וזרים

תאריך הזנה:12/03/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
21/04/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
40,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. המציע או מי שהמציע משמש נציגו בישראל, מורשה/מוסמך על ידי יצרן המכונות המוצעות, למכור ולספק בישראל את המכונות המוצעות על ידו. 2. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע לפחות 40 מכונות מהדגם המוצע על ידו במכרז זה, לתאגידים בנקאיים בישראל ו/או לחברת דואר ישראל ו/או לנותני שירותים בנכס פיננסי (נותני שירותי המרת מטבע). "תאגיד בנקאי" בסעיף זה - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א - 1981. 3. דגם המכונה המוצעת והתוכנה המותקנת בה עברו בהצלחה את מבחניThe National Central Banks of the Eurosystem. 4. המציע מעסיק נכון למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות 2 עובדים המתניידים באמצעות כלי רכב לצורך מתן שירותי תחזוקה למכונות לספירת שטרות באתר הלקוח. 5. למציע היה מחזור כספי של לפחות 1 מיליון ש"ח, כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2017 ו- 2018. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 21.4.2020 . הועלה חוזה (5.4.20)
איש קשר:avihr@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888793‏).
ענף:כללי; מכונות - כללי
טפסי המכרז: מכרז 161392 .pdf ו  חוזה מכונות ספירה.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 17-20 בערבית.pdf  הבהרבה למכרז בעקבות שאלה
טפסי תוספת: הבהרה_.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר