שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 161258 הדפס   חזור >>
נושא:

3 מערכות אל פסק למרכז הסחר המקוון במודיעין

תאריך הזנה:27/02/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
17/03/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
60,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:הועלו תשובות לשאלות. הועלה כתב כמויות מתוקן
תנאי סף:1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע והתקין לפחות 5 מערכות אלפסק מהדגם המוצע על ידו במכרז, שהספק כל אחת מהן הינו 430 קוו"א לפחות. 2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שירותי תחזוקה ל- 5 מערכות אל-פסק לפחות שהספק כל אחת מהן הינו 430 קוו"א לפחות. 3. למציע היה מחזור כספי שנתי שאינו נופל מ- 5 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים 2017 ו-2018. 4. המציע מפעיל/מנהל סניף למתן שירותים למערכות אל פסק בעיר מודיעין או ברדיוס של עד 50 ק"מ מהעיר מודיעין. "סניף" בסעיף זה משמעו מרכז הכולל מוקד שרות וכן מחסן לחלקי חילוף וחומרים מתכלים. 5. המציע מעסיק בסניף כאמור בסעיף 3.1.4, לפחות 2 עובדים שהם מהנדסים הרשומים בפנקס המהנדסים או טכנאים או הנדסאים הרשומים בפנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד הכלכלה, כאשר לכל אחד מהם ניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בתחום מערכות אל פסק. 6. המציע עומד בדרישות תקןISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:נדרשות 3 מערכות, ולא 2 כפי שפורסם בעיתונות בטעות. כמו כן תוקנו מסמכי המכרז והמפרט
איש קשר:מר עמיר קטריוס, מהנדס חברת הדואר, בדוא"ל:amirk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888770‏, 076-8873276).
ענף:חשמל /תאורה; מחשוב/ ענא; תחזוקה
טפסי המכרז: מכרז 161258 מתוקן.pdf ו  מפרט אל פסק מתוקן.pdf ו  מכרז 161258 - מענה לשאלות - רכש מערכת אל-פסק חדר מחשב ומשרדים קריה דוארית.pdf ו  כתב כמויות 161258 מעודכן.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 16-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר