שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 161395 הדפס   חזור >>
נושא:

מכונה למיון חבילות במרכז הסחר המקוון במודיעין

תאריך הזנה:27/02/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
12/05/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק והתקין המציע או יצרן המכונה המוצעת (אם יצרן המכונה אינו המציע) לפחות 10 מכונות למיון חבילות מהדגם המוצע על ידו בהצעתו למכרז. 2. (אם התקנת המכונה תבוצע על ידי המציע שאינו יצרן המכונה:) המציע סיפק והתקין, במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות 3 (שלוש) מכונות למיון חבילות ו/או מערכי מסועים ממונעים לשינוע/מיון חבילות/קרטונים/פריטים (למחסנים, מפעלים או לחקלאות), כאשר אורך כל מערך מסועים כאמור הינו 50 מטרים לפחות. 3. למציע היה מחזור כספי בהיקף של לפחות 10 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ), בכל אחת מן השנים 2017 ו- 2018 (אם המציע הוא תושב חו"ל: הסך האמור במטבע ארץ מושב המציע לפי השער היציג שיתפרסם על ידי בנק ישראל במועד האחרון להגשת ההצעה למכרז). 4. השתתפות חובה בסיור מציעים שיערך ביום 9.3.2020 בשעה 10:00 בכניסה למרכז הסחר ,שד. הרכס 21 במודיעין. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:1.1 מר עמיר קטריוס, מהנדס חברת הדואר, בדוא"ל:amirk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888770‏, 076-8873276).
ענף:כללי; מכונות - כללי
טפסי המכרז: איפיון דרישות מכונת חבילות לשליחים.pdf
טפסי עדכונים: כתב כמויות -מכונת מיון חבילות.xlsx  חוזה למיון חבילות-4.pdf
טפסי תוספת: פרסום 16-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר