שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 160855 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי יעוץ - הכר לקוח

תאריך הזנה:19/02/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
17/03/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
12,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. במהלך השנים 2015 - 2019 סיפק המציע שירותי ייעוץ בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור ובכלל זה, בתחום הליך הכרת הלקוח, לבנק אחד לפחות בישראל או לבנק בחוץ לארץ לו 50 סניפים לפחות. 2. למציע ניסיון של שנה אחת לפחות במהלך השנים 2015 - 2019, במתן שירותי ביצוע בקרה על מקבלי שירות אשראי ו/או שירותים בנכס פיננסי, לנותני שירותי אשראי / נותני שירותים בנכס פיננסי ו/או לבנק בישראל ו/או חברת ביטוח בישראל ו/או גוף מוסדי בישראל הנותנים שירותי אשראי או שירותים בנכס פיננסי. 3. מנהל השירותים המוצע על ידי המציע עומד בדרישות הבאות (אם המציע הוא יחיד הרי שהמציע יכול לשמש כמנהל השירותים): (1) מנהל השירותים המוצע הינו רו"ח בעל רישיון ישראלי תקף לעסוק בראיית חשבון, על פי חוק רואי החשבון, תשט"ו-1955 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום מקצועו או עו"ד החבר בלשכת עורכי הדין על פי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום מקצועו. (2) למנהל השירותים המוצע ניסיון של שנה אחת רצופה לפחות במהלך השנים 2015 - 2019, במתן שירותי ייעוץ בתחום יישום מדיניות ונהלי הכר את הלקוח ו/או בתפקיד אחראי ליישום מדיניות ציות והכר את הלקוח לבנק בישראל או לבנק בחוץ לארץ לו 50 סניפים לפחות. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב: תוקף הערבות צריך להיות עד 17/6/2020. מסמכי המכרז תוקנו.
איש קשר:רויטל מזרחי, בדואל: revital_mi@postil.com. וידוא הגעת הדא"ל בטל': 076-8872422
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: חוזה התקשרות ייעוץ הכר לקוח.pdf ו  מכרז 160855 מעודכן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 8-20 בערבית.pdf  תשובות לשאלות מכרז הכר לקוח 9.3.20.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר