שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 161242 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי יעוץ אסטרטגי

תאריך הזנה:18/02/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
12/03/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
400,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:הועלו תשובות לשאלות
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע שירותי יעוץ בתחום הכנת תכניות אסטרטגיות ו/או בניית תכניות עסקיות ו/או פיתוח אסטרטגיה עסקית ל-3 לקוחות לפחות שהינם חברות דואר בחו"ל ו/או מינהלי דואר בחו"ל ו/או חברות שילוח בחו"ל, בהיקף שלא פחת מ-1,000 שעות לכל אחד מן הלקוחות כאמור. 2. מציע אשר סיפק שירותים רק לחברות שילוח בחו"ל (ולא לחברות דואר בחו"ל ו/או מינהלי דואר בחו"ל) נדרש לעמוד גם בדרישת הסף שלהלן: במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי יעוץ בתחום הכנת תכניות אסטרטגיות ו/או בנית תכניות עסקיות ו/או פיתוח אסטרטגיה עסקית, ללקוח אחד לפחות מתחום הבנקאות או מתחום הביטוח, בהיקף שלא פחת מ-1,000 שעות לפרוייקט. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:עקב יום הבחירות, המועד האחרון להגשת שאלות נדחה ליום שלישי 3.3.2020
איש קשר:רלי מלאך אטיאס. פרטים במסמך המכרז
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מכרז 161242 יעוץ אסטרטגי.pdf ו  חוזה 161242 יעוץ אסטרטגי.pdf ו  תשובות לשאלות מעודכן למכרז אסטרטגיה.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 8-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר