שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 160123 הדפס   חזור >>
נושא:

הפקת מוצרי מתנה לילדים לחגי ישראל לשנת 2020

תאריך הזנה:23/01/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
11/02/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
150,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. המציע ביצע במהלך השנה האחרונה הקודמת לתאריך המכרז לפחות עבודה אחת להפקת מוצרי תוכן לילדים בגילאי 3-9 בהיקף של 150,00 ש"ח כולל מע"מ לפחות. 2. למציע זכויות שימוש ב-5 דוגמאות לפחות של דמויות/מותגים פופולריים לילדים בגילאי 3-9 להפקת מוצרי תוכן על בסיס הדמויות/מותגים ושימוש בהם לצורך פרסום ומכירה של מוצרים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב. מועד הערבות הוא לפחות עד 11.5.2020
איש קשר:עדה מלול, באמצעות דוא"ל: ada_malul@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888166).
ענף:פרסום / שיווק; שי/ תווי שי
טפסי המכרז: 160123 חוזה.pdf ו  160123 טבלת מחירים.xls ו  מכרז 160123 עם תאריך ערבות.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 5-20 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מענה לשאלות 160123.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר