שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 159985 הדפס   חזור >>
נושא:

שרותי החכרת ציוד למטבח מוסדי בשיטת ליסינג תפעולי(מכרז תלת שלבי)

תאריך הזנה:23/01/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק והתקין המציע, ל-2 לקוחות לפחות, ציוד למטבח מוסדי /תעשייתי הכולל חדרי קירור בהיקף של 2 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) לפחות לכל לקוח (בין אם במכר, שכירות, ליסינג או כל צורת התקשרות אחרת). מובהר כי מספר מטבחים באותו מבנה ייחשבו כמטבח אחד. 2. בכל אחת מן השנים 2015, 2016, 2017, 2018 ו- 2019 סיפק המציע שירותי תחזוקה לציוד מטבח תעשייתי/מוסדי ל-2 לקוחות לפחות, כאשר המטבח של כל לקוח מספק שירותי הסעדה ל- 500 סועדים ביום לפחות. 3. המציע הינו ספק מורשה לספק ולתחזק את הציוד המוצע על ידו בישראל מטעם יצרני הציוד המוצע על ידו. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המכרז בשלב זה הוקפא
איש קשר:
ענף:כללי; הסעדה / מזנונים; ציוד
טפסי המכרז: 159985 מסמכי מכרז.pdf ו  159985 מפרט הקדמה כללי.pdf ו  159985 מפרט מסעדה חלבי.pdf ו  חוזה 159985.pdf ו  159985 מפרט מטבח בשרי.pdf ו  159985 פרטי הציוד.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 5-20 בערבית.pdf
טפסי תוספת: 159985 תוכנית אדריכלית למטבח.PDF  555CoffeK-V7-חיבורים.pdf  555RestK-V15 -מערך ציוד.pdf  159985 מענה לשאלות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר