שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 160173 הדפס   חזור >>
נושא:

יעוץ וייצוג משפטי בתביעות נזיקין

תאריך הזנה:14/01/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
04/02/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. המציע הינו חברת עורכי דין או שותפות של עורכי דין (רשומה או שאינה רשומה) או יחיד (עורך דין) שהינו עוסק מורשה כדין בישראל ומנהל משרד עורכי דין. 2. למציע ניסיון של 7 שנים לפחות במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותים משפטיים בישראל בתחום דיני הנזיקין ובכלל זה ייצוג (לטיגציה) בתחום הנזיקין. 3. המציע מעסיק לפחות 5 עורכי דין שהתמחותם ועיסוקם העיקרי הינו בתחום דיני הנזיקין. 4. במהלך שנת 2019, הגיש המציע כתבי הגנה כנגד 50 כתבי תביעה בנזיקין (תביעות גוף ו/או רכוש) שהוגשו כנגד כל אחד מ- 3 גופים לפחות. 5. המציע יציע עובד המועסק על ידו אשר ישמש כמנהל השירותים, העומד בדרישות הסף הבאות: 5.1. מנהל השירותים המוצע הינו עו"ד שהתמחותו ועיסוקו העיקרי הינו בתחום דיני הנזיקין. 5.2. בעל ותק וניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה בתחום דיני הנזיקין. 5.3. במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז טיפל (לרבות ייצוג והופעה בבתי משפט) מנהל השירותים המוצע בתביעות נזיקין בהיקף של לפחות 30 תביעות נזיקין. 1.2 לעניין דרישות הסף שבסעיף 4.1 לעיל: 1. "עורכי דין" - בעלי רישיון ישראלי תקף לעריכת דין החברים בלשכת עורכי הדין בישראל. 2. "מעסיק" ("מועסק") - בין כעובדים שכירים ובין כשותפים. 1.3 מובהר כי דרישות הסף במכרז זה נקבעו בשל העובדה כי השירותים נשוא המכרז הינם שירותים מהותיים לחברת הדואר בשל מורכבותם וחשיבות הנושאים נשוא היעוץ המשפטי לעסקיה של חברת הדואר. 1.4 על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף לעיל. חברת הדואר לא תאפשר ייחוס עמידה בדרישות הסף האמורות, לכל גוף או אדם שאינו המציע, לרבות חברה אם, חברות בנות או כל גוף הקשור באופן כלשהו במציע. 1.5 הצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף. 1.6 מבלי לגרוע באמור בסעיף 1.5 לעיל, מובהר כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר עורכי דין שאינם מאוגדים במסגרת אותה ישות משפטית. לפיכך, עורכי דין החולקים מקום פיזי לצורך קבלת שירותי משרד בלבד אינם יכולים להגיש הצעה משותפת ולא ייחשבו "מציע" לצורך הגשת הצעה. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:הגב' דלית מזרחי, באמצעות דוא"ל: dalitm@postil.com (טל' לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8872711).
ענף:שרותים משפטיים
טפסי המכרז: מכרז 160173.pdf ו  חוזה 160173.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 3-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר