שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 159968 הדפס   חזור >>
נושא:

מיקור חוץ - שירותי שליחים

תאריך הזנה:14/01/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/01/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המציע אינו מספק שירותי שליחים לחברת הדואר באזורים שאינם האזורים נשוא מכרז זה. 2. למציע ניסיון של שנה אחת לפחות בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז במתן שירותי איסוף ומסירה של פריטים. 3. המציע מעסיק לפחות 5 עובדים במתן שירותי איסוף ומסירה של פריטים. 4. ברשות ו/או בשליטת ו/או בהפעלת המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות 5 כלי רכב המשמשים את המציע למתן שירותי איסוף ומסירה של פריטים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מירב אפרתי, דוא"ל: meravh@postil.com, טל': 076-8875925
ענף:כללי; כח אדם
טפסי המכרז: מפרט 159968.pdf ו  חוזה 159968.pdf ו  159968.xlsx ו  מכרז 159968 מתוקן.pdf ו  159968 מענה לשאלות.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 3-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר