שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' מאגר יועצים - כתיבת נהלים הדפס   חזור >>
נושא:

מאגר יועצים - כתיבת נהלים

תאריך הזנה:09/01/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
22/01/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. דרישות סף 1.1. הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף המפורטות להלן: 1.1.1. במהלך השנים 2017 - 2019, סיפק המציע שירותי כתיבת נהלים ל-2 גופים ממשלתיים לפחות. "גופים ממשלתיים" לצורך דרישה זו הינם: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, רשויות סטטוטוריות, חברות ממשלתיות, קופות חולים ומוסדות להשכלה גבוהה. 1.1.2. במהלך השנים 2018 - 2019 כתב המציע 10 נהלים לפחות. 1.1.3. המציע הינו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת ההצעה, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ז- 1976, המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 1.1.4. על המועמד לצרף תצהירים חתומים ומאומתים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ז- 1976, בנוסח המצורף לפניה זו כנספחים 3 ו-4. אם המועמד הינו תאגיד, יחתום על התצהירים אחד ממורשי החתימה במציע. 1.2. מובהר בזאת כי לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים במשותף.
הערות:
איש קשר:מר אוזן פנחס, בדוא"ל: pinhas_ozan@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872906).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: מאגר יועצים-כתיבת נהלים.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 2-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר