שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 158791 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי ייעוץ וליווי בהליך הטמעה, הסמכה והתעדה של מערכת לניהול איכות בהתאם לדרישות תקן ISO -9001:2015 וכן שירותי תחזוקה למערכת

תאריך הזנה:05/01/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/01/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
15,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף הבאות: 1. למציע ותק וניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במתן שירותי ייעוץ וליווי בהליך הטמעה, הסמכה והתעדה של מערכת לניהול איכות בהתאם לדרישות תקן ISO 9001. 2. במהלך השנים 2014 עד 2019 סיפק המציע שירותי ייעוץ וליווי בהליך הטמעה, הסמכה והתעדה של מערכת לניהול איכות בהתאם לדרישות תקן ISO 9001 (אשר הסתיים בקבלת ההסמכה והתעודה) ל- 3 לקוחות לפחות שכל אחד מהם מעסיק לפחות 1,000 עובדים. 3. המציע מעסיק במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לפחות - 5 עובדים מקצועיים במשרה מלאה בתחום מתן שירותי ייעוץ וליווי בהליך הטמעה, הסמכה והתעדה של מערכת לניהול איכות בהתאם לדרישות תקן ISO 9001. 4. המציע יציע בהצעתו צוות של 3 מעובדיו אשר יהווה את הבסיס לצוות אשר יבצע את השירותים, העומדים בדרישות הסף הבאות: 4.1. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק מנהל צוות השירותים המוצע שירותי ייעוץ וליווי בהליך הטמעה, הסמכה והתעדה של מערכת לניהול איכות בהתאם לדרישות תקן ISO 9001 ל- 3 גופים/ארגונים לפחות שכל אחד מהם מעסיק לפחות 500 עובדים. 4.2. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק כל אחד מ- 2 עובדי הצוות הנוספים שירותי ייעוץ וליווי בהליך הטמעה, הסמכה והתעדה של מערכת לניהול איכות בהתאם לדרישות תקן ISO 9001 ל- 2 גופים/ארגונים לפחות שכל אחד מהם מעסיק לפחות 300 עובדים. ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:צביקה דיאמנט מנהל או"ש כספים ורכש בחטיבת שרשרת האספקה, באמצעות דוא"ל: zvikad@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: (076-8870036).
ענף:כללי; יועצים / מחקרים; שרותי תמיכה ותחזוקה
טפסי המכרז: מכרז 158791.pdf ו  חוזה 158791.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 1-20 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר