שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 159259 הדפס   חזור >>
נושא:

מצברים לכלי רכב ולציוד מכני הנדסי

תאריך הזנה:05/01/2020 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
18/02/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
15,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים במצטבר בדרישות הסף הבאות: 1. למציע רישיון תקף מאת משרד התחבורה ליצור מוצרי תעבורה או לסחר במוצרי תעבורה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"ג-1982. 2. המציע הינו יצרן המצברים המוצעים או מורשה מאת יצרן המצברים המוצעים לספק את המצברים מטעמו בישראל. 3. המציע עומד בדרישות תקן ISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה - SGS). במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב: פורסמו תשובות וקובץ אקסל מעודכנים. כ"כ פורסמה הבהרה נוספת 6.2.20
איש קשר:ליאור כהן מחטיבת שרשרת האספקה, באמצעות דוא"ל: liorc@postil.com.
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: 159259 מכרז.pdf ו  159259 חוזה.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 1-20 בערבית.pdf  מכרז 159259 למצברים 2019 - (תיקון) נתוני מצברים.xlsx  מכרז 159259 למצברים -שאלות ותשובות.pdf  הבהרה 159259 6.2.20.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר