שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 160106 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרה לציבור של המבנה ברח' יפו 217 (הליך פטור ממכרז)

תאריך הזנה:30/12/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/01/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:6. דרישות סף: 6.1. רשאים להגיש הצעות יחידים מהציבור ותאגידים המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. במקרה והמציע מאוגד לפי חוקי מדינה שאינה מדינת ישראל, יש להמציא תעודה שוות ערך ממדינת מוצאו מתורגמת נוטריונית לעברית. 6.2. הגשת כלל המסמכים המפורטים להלן, ובפרט ערבות אוטונומית, כאמור בסעיף ‎13 להלן. 6.3. הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף וכל התנאים המוקדמים להשתתפות בהליך זה ו/או מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן, עשויה שלא להיבחן כלל על ידי חברת הדואר או להידחות או להיפסל על הסף, הכל בהתאם לשיקול דעתה של חברת הדואר. 6.4. יובהר כי כל הסכומים המוצעים יישאו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל ממועד פרסום ההודעה להזמנת הציבור להציע הצעות ועד התשלום המלא בפועל, והכל כמפורט בהסכם השכירות המצ"ב.
הערות:הליך זה פטור ממכרז בהתאם להחלטת ועדת הפטור מיום 24.12.19
איש קשר:גב' אפרת אללי, בדוא"ל: efrata@postil.com
ענף:
טפסי המכרז: קבצי תשריטים - חלק א.msg ו  קבצי תשריטים - חלק ב.msg ו  פרסום 64-19 .docx.pdf ו  מסמכי הליך
טפסי עדכונים: נספח א1 הנהלה.pdf  נספח א2 הנהלה.pdf  נספח ז.pdf  נספח ז1.pdf  נספח ז2.pdf  נספח ז3א.pdf  נספח ז3ב.pdf  נספח ז4א.pdf  נספח ז4ב.pdf  נספח ז5.pdf
טפסי תוספת: נספח א.pdf  פרסום 65-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר