שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 142902 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי שדלנות (לובינג) וקשרי ממשל

תאריך הזנה:26/12/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/01/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף הבאות: 1. למציע ותק וניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחום שדלנות (לובינג) וקשרי ממשל ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 2. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, סיפק המציע שירותי ייעוץ בתחום שדלנות (לובינג) וקשרי ממשל מול הכנסת וועדותיה במשך תקופה של 2 שנים רצופות לפחות לכל אחד מ- 3 גופים לפחות שלכל אחד מהם היה בעת מתן השירותים מחזור כספי שנתי של 100 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) לפחות והוא העסיק בעת מתן השירותים לפחות 200 עובדים. 3. המציע מעסיק לפחות 5 עובדים בתחום המקצועי נשוא מכרז זה (לא כולל עובדי מנהלה ומזכירות). 4. המציע מעסיק לפחות 2 עובדים שכל אחד מהם פעל כשדלן בכנסת למען לקוחות על פי היתר בהתאם להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד - 1994 במשך התקופה של 2 השנים (לפחות) שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 5. המציע יציע לצורך מתן השירותים מנהל שירותים (מבין העובדים המועסקים בידו) אשר יהיה האחראי לביצוע השירותים ואשר ישמש כאיש הקשר מטעמו לצורך ביצוע השירותים. על מנהל השירותים המוצע לעמוד בדרישות הסף הבאות: (1) שותף במציע או מנכ"ל המציע או מנהל במציע שבמסגרת תפקידו הינו כפוף ישירות למנכ"ל המציע. (2) בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי הממשל ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (מנהל השירותים יידרש לתת מענה מידי בנושאים רגישים שעל סדר היום וכן יידרש למענה מידי ונכון המתבסס על ידע, הכרה וניסיון בתחום ולפיכך דרישת הניסיון האמורה). ההצעה תוגש בידי מציע אחד. לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי מספר מציעים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:ורדית קדרון, באמצעות דוא"ל: varditk@postil.com (טלפון לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872769).
ענף:כללי; יועצים / מחקרים; תקשורת
טפסי המכרז: מכרז 142902.pdf ו  חוזה 142902.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 63-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר