שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 158820 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי מכונאות (תחזוקה ותיקונים), פחחות וצבע לכלי הרכב של החברה ברחבי הארץ

תאריך הזנה:18/12/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
07/01/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים באופן מצטבר בכל דרישות הסף הבאות: 1. למציע רישיון/אישור תקף מאת משרד התחבורה להחזקת מפעל למכונאות רכב בנזין ודיזל על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל - 1970. 2. במוסך המציע יש לפחות 3 עמדות עבודה מקורות לביצוע עבודות מכונאות רכב. 3. המציע מעסיק במוסך לפחות 4 עובדים (כולל המנהלים המקצועיים) בתחום מכונאות רכב. 4. למוסך המציע רישיון עסק תקף שניתן לו על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, התקנות והצווים על פיו. 5. אם המציע יספק את גם שירותי פחחות הרכב והצבע בעצמו עליו לעמוד גם בכל אחת מהדרישות הנזכרות בסעיף זה להלן. אם המציע יספק את שירותי הפחחות והצבע, באמצעות קבלן משנה מטעמו חובה עליו לציין בהצעתו את פרטיו של קבלן המשנה (שם וכתובת) וחובה על קבלן המשנה לעמוד בכל דרישות הסף שלהלן: 5.1. בעל רישיון תקף ממשרד התחבורה להחזקת מפעל לתיקון מרכבים וצבעות רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל - 1970. 5.2. במוסך יש לפחות 3 עמדות עבודה מקורות לפחחות וצבע. 5.3. המציע / מוסך המשנה מעסיק במוסך לפחות 4 עובדים (כולל המנהלים המקצועיים) בתחום תיקון מרכבים וצבעות רכב. 5.4. במוסך יש חדר צביעה סגור שבו מותקנת מערכת לטיהור אויר (תנור). 5.5. במוסך יש מכשיר מתיחה (AUTO-ROBOT). 5.6. למוסך רישיון עסק תקף שניתן לו על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, התקנות והצווים על פיו. 5.7. אם המציע יספק את שירותי הפחחות והצבע, באמצעות מוסך משנה: מוסך המשנה נמצא במרחק אווירי (רדיוס) של עד ולא מעבר ל- 20 ק"מ ממוסך המציע. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:אילן שמשון, באמצעות דוא"ל: ilansh@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873557).
ענף:תחבורה; תחזוקה
טפסי המכרז: מכרז 158820.pdf
טפסי עדכונים: 158820 חוזה.pdf  נספח לחוזה אחזקה כללית .pdf
טפסי תוספת: פרסום 62-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר