שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 159408 הדפס   חזור >>
נושא:

לקבלת שירותי מכירת כרטיסי SIM Postpaid ביחידות הדואר וקבלת פרטי רוכשי הכרטיסים ("lead")

תאריך הזנה:18/12/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/01/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישת הסף הבאה: למציע רישיון כללי תקף למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רט"ן - רדיו טלפון נייד) או רישיון כללי אחוד תקף למתן שירותי בזק (מפ"א נייד) או רישיון כללי תקף - רט"ן ברשת אחרת למתן שירותי רדיו טלפון נייד. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:בתאריך 2.1.2020 הועלה קובץ שאלות ותשובות המחייב את מגיש ההצעה וכן נספח מס' 3 מתוקן. למרות דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות , לא חל שינוי בתוקף הערבות המוגשת למכרז - הערבות תהא ( לפחות) החל מיום הוצאתה ועד ליום 7.4.2020
איש קשר:מייקל קוסופסקי, באמצעות דוא"ל: michaelk@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 054-2888577).
ענף:תקשורת
טפסי המכרז: חוזה 159408.pdf ו  מכרז 159408 מתוקן.pdf ו  נספח 3 מתוקן.docx
טפסי עדכונים: קובץ שאלות תשובות  פרסום 62-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר