שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 158626 הדפס   חזור >>
נושא:

רכישת ותחזוקת מערכות אזעקה, בקרת כניסה, וטמ"ס במתח נמוך

תאריך הזנה:18/12/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/01/2020
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
200,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, באספקה, התקנה ומתן שירותי תחזוקה למערכות מתח נמוך (מהן לפחות 2 מערכות מן המפורט להלן: טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס), אזעקות ומערכות בקרת כניסה). 2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע, במשך שנה אחת לפחות, שירותי תחזוקה למוקד אחד לפחות אליו היו מחוברות 200 מערכות אזעקה (מחוברות לתוכנת מוקד) ו-200 מצלמות. 3. נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מספק המציע שירותי תחזוקה למערכות מתח נמוך (טמ"ס ו/או אזעקות ו/או מערכות בקרת כניסה) המותקנות ב-300 מבני ציבור לפחות. "מבני ציבור" לעניין דרישת סף זו - מבנים שאינם משמשים למגורים. 4. המציע מעסיק לפחות 5 עובדים שכל אחד מהם מוסמך לבצע התקנה ושירות למערכות מתוצרת פימא (PIMA), ריסקו (Risco) ו-היקויזין (Hikvision). 5. למציע היה מחזור כספי בהיקף של לפחות 3 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018. 6. המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון מכון התקנים, IQC - המכון לבקרה ואיכות, SGS - החברה הכללית להשגחה). 7. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב- 26.12.2019 בשעה 12:00 בכניסה הראשית (לובי) בבית המיון, בדרך ההגנה 137 בת"א. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:הועלו קבצי מכרז מתוקנים.
איש קשר:מיכאל כנה, מנהל תחום אבטחה, אמצעים ומניעת שריפות טלפון: 076-8875621
ענף:כללי; אלקטרוניקה; בטיחות; בטחון; כיבוי אש; תשתית
טפסי המכרז: מכרז 158626 מתוקן.pdf ו  מכרז 158626 מפרט חלק א.pdf ו  מכרז 158626 מפרט חלק ב.pdf ו  חוזה 158626.pdf ו  כתב כמויות 158626 משופר.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 62-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: פרוטוקול כנס מציעים 158626.pdf  שאלות ותשובות מכרז מתח נמוך בנושא ביטוח.pdf  נוסח מתוקן שאלות ותשובות מכרז מערכות מתח נמוך.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר