שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 159084 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת נכס לציבור - בניין 611 בשד. נווה יעקב בירושלים

תאריך הזנה:09/12/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/12/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
4,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. המציע הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל. 2. אם המציע הוא תאגיד - תאגיד הרשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל ומנהל עסקים בישראל. חברת דואר ישראל בע"מ מעוניינת להשכיר לציבור נכס כדלקמן: מס' מכרז כתובת שטח בברוטו הערות 159084 בנין 611 שד' נווה יעקב בירושלים שטחו כ 22.5 מ"ר וייעודו למסחר לכל מטרה בכפוף למפורט במסמכי המכרז. סיור מציעים יתקיים בנכס ב-11/12/19 בשעה 11:30 בתאריך 11.12.2019בשעה 11:30 במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז. הנכס יושכר במצבו הנוכחי (AS IS). חובה על המציעים לבדוק את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס שלעיל. יש לצרף להצעה המוגשת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 4,000 ש"ח לפקודת חב' דואר ישראל בע"מ, כמפורט במסמכי המכרז. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il/. באתר יפורסמו עדכונים/שינויים ככל שיהיו, ובאחריות המציעים להתעדכן בהם. המועד האחרון להגשת ההצעות: 24.12.2019 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים ברח' יפו 217 ירושלים. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה אינה משלמת דמי תיווך. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:בתאריך 16.12.19 הועלה עדכון למסמכי המכרז המחייב את מגיש ההצעה.
איש קשר:גב' אתי שמש באמצעות טל' מס' 076-8871545 או בדוא"ל etis@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז 159084.pdf
טפסי עדכונים: עדכון למכרז
טפסי תוספת: פרסום 57-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר