שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 158217 הדפס   חזור >>
נושא:

איסוף, שינוע, גריסה, ביעור וטיפול לאחר הביעור של טובין הנמצאים בדברי דואר שאינם ניתנים למסירה או להשבה

תאריך הזנה:19/11/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/12/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
6,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף הבאות: 1. בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו- 2018 סיפק המציע שירותי פינוי, הובלה וביעור (השמדה) של טובין מסוגים שונים ל- 3 לקוחות לפחות בהיקף של 12,000 ק"ג טובין לפחות לכל לקוח בשנה. 2. למציע רישיון עסק תקף בהתאם לסעיף 5.1 לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013, "אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים", איסופה הובלתה והטיפול בה. 3. בבעלות המציע או ברשותו על פי חוזה ליסינג (מימוני או תפעולי) לפחות 2 כלי כלי רכב משא סגור כולל דופן הידראולית, שכל אחד מהם במשקל כולל מינימלי של 7,500 ק"ג, אשר שנת ייצורם הינה החל משנת 2015 ואילך. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 24.12.2019 בשעה 12:00
איש קשר:ניסים כהן מחטיבת שרשרת האספקה, באמצעות דוא"ל: nissimc@postil.com .
ענף:גרוטאות /פינוי; הסעות/ הובלות / סבלות
טפסי המכרז: 158217.pdf ו  158217 מפרט.pdf ו  158217 חוזה.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 56-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: מכרז 158217 - איסוף, שינוע, גריסה, ביעור וטיפול לאחר הביעור של טובין הנמצאים בדברי דואר שאינם ניתנים למסירה או להשבה - מענה לשאלות.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר