שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 158432 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירת נכס לציבור = רח' פנחס לבון 13 בקרית ים

תאריך הזנה:14/11/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
17/12/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:רשאים להשתתף במכרז מציעים מהציבור ותאגידים המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 . במקרה והמציע מאוגד לפי חוקי מדינה שאינה מדינת ישראל, יש להמציא תעודה שוות ערך ממדינת מוצאו מתורגמת נוטריונית לעברית. 2.2 2.2 . ידוע למציע, כי ככל שהוא ו/או מי מבעלי מניותיו "נתין זר", כהגדרת מונח זה ברשות מקרקעי ישראל, עליו לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות המוכרת במקרקעין, והוא מתחייב לעשות כן ולמלא אחר כל התנאים שידרשו ממנו לצורך כך בעצמו על חשבונו ועל אחריותו והוא לא יבוא בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד חברת הדואר בכל מקרה בו רשות מקרקעי ישראל תתנה ו/או תסרב להעביר את זכויותיה כאמור. הצעה שלא תעמוד בדרישות הסף וכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז זה ו/או מציע אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים כאמור לעיל ולהלן, עשויה הצעתו שלא להיבחן כלל על ידי המזמין ו/או להידחות / להיפסל על הסף, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
הערות:
איש קשר:אפרת אללי, בדוא"ל: efrata@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: מכרז 158432.pdf ו  מסמך ו אישור זכויות .pdf
טפסי עדכונים: פרסום 54-19.pdf
טפסי תוספת: פרסום 54-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר