שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 157297 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי החכרת רכב פרטי בשיטת ליסינג תפעולי

תאריך הזנה:22/10/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
03/12/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
500,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאי הבא: 1. למציע רישיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985. 2. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות במתן שירותי ליסינג תפעולי של כלי רכב בשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 3. בבעלותו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות 500 כלי רכב המוחכרים בשיטת ליסינג תפעולי ללקוחות בישראל. 4. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי ליסינג תפעולי ל- 3 לקוחות לפחות בהיקף של 150 כלי רכב לפחות לכל לקוח. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 3.12.2019 בשעה 12:00
איש קשר:מר גדי טולדנו, מנהל תחום תחבורה באמצעות דוא"ל gadit@postil.com (על המציע לברר קבלת הדוא"ל בטלפון: 076-8872840).
ענף:תחבורה
טפסי המכרז: 157297.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 52-19 בערבית.pdf  פרסום 56-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: חוזה 157297.pdf  מכרז 157297 - שירותי החכרת רכב פרטי בשיטת ליסנג - מענה לשאלות.pdf  157297 - מעודכן 24.11.019.xlsx
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר