שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 157589 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותי עריכת סקרים ומחקרים

תאריך הזנה:16/09/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
05/11/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בשנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בעריכת סקרים טלפוניים וסקרים באמצעות האינטרנט. 2. ברשות המציע לפחות 20 עמדות טלפוניות לביצוע סקרים טלפונים. 3. ברשות המציע מערכת ממוחשבת לביצוע סקרים טלפוניים. 4. 5.1.4 המציע מעסיק במשרה מלאה במחקר שיווקי לפחות 5 (חמישה) עובדים שאחד מהם הינו בעל תואר ראשון ומעלה בסטטיסטיקה ויתר 4 (ארבעת) העובדים בעלי תואר ראשון ומעלה במדעי החברה. "תואר" - ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 5. המציע אינו מצוי בניגוד עניינים כאמור בסעיף 4 למסמכי המכרז. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב: תנאי סף 4 השתנה. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-5/11/19. פורסם נוסח מתוקן למסמכי המכרז ותשובות לשאלות הבהרה (30.10.19).
איש קשר:מר יוסף רוזנברג, מנהל מוצרים אסטראטגיים באגף השיווק, באמצעות דוא"ל: yosef_rozenberg@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: (076-8872720).
ענף:יועצים / מחקרים
טפסי המכרז: חוזה 157589.pdf ו  מכרז 157589 עדכון 30.10.19.pdf ו  תשובות לשאלות הבהרה למכרז מכון מחקר מס. 157589.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 50-19 בערבית.pdf  פרסום 52-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר