שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 156028 הדפס   חזור >>
נושא:

לביצוע עבודות תיקון ליקויים, טיפולים תקופתיים ושיפורים במתקני חשמל שבמבנים וביחידות של חברת הדואר באזור המרכז

תאריך הזנה:04/09/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/09/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס הקבלנים, בקבוצת סיווג א' (1) לפחות בענף חשמלאות (160), בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 ובידו רישיון תקף. 2. בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו- 2018 ביצע המציע עבודות חשמל בהיקף כספי של לפחות 500,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). 3. המציע מעסיק באזור המרכז כעובדים קבועים - שכירים, לפחות 3 חשמלאים, מהם 2 בעלי רישיון תקף של חשמלאי מוסמך (לפחות) ו- 1 בעל רישיון של חשמלאי ראשי (לפחות), כאשר לכל אחד מהם ניסיון של 3 שנים לפחות ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בעבודות חשמל. 4. השתתפות חובה בסיור מציעים שיערך ב-12.9.2019 בשעה 10:00 בכניסה הראשית (לובי) בבית המיון, בדרך ההגנה 137 בת"א. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מר עמיר קטריוס - מהנדס החברה באמצעות דוא"ל: amirk@postil.com. מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276.
ענף:חשמל /תאורה
טפסי המכרז: 156028.pdf ו  כתב כמויות 156028.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 46-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר