שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 157067 הדפס   חזור >>
נושא:

השכרת הנכס ברח' יפו 217 בירושלים

תאריך הזנה:02/09/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
05/12/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
250,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:המועד האחרון להגשת הצעות נדחה. המועד החדש הינו 5.12.2019 בשעה 12.00
תנאי סף:3. דרישת סף 3.1 הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישת הסף דלהלן: 3.1.1 המציע הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; אם המציע הוא תאגיד - תאגיד הרשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל ובלבד שאין המדובר בחברה זרה הרשומה בישראל. 3.1.2 רשאים להשתתף במכרז מציעים המנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976. 3.1.3 המציע יהא גוף אחד/יישות משפטית אחת/אחד בלבד. לא תתקבלנה הצעות ממספר מציעים יחדיו. גוש : 30107. חלקה: חלק מחלקה 99. נכס המורכב מ-7 קומות משרדים ו-4 קומות חניה תת קרקעיות ברחוב יפו 217 ירושלים כמפורט להלן (ובהתאם לכל מסמכי המכרז): שטחי משרדים בשטח של כ- 7,850 מ"ר, שטחים מסחריים בשטח של כ-65 מ"ר, שטחים בנויים בקומות מינוס 1-4 בשטח של כ-2,450 מ"ר, חניון מקורה בשטח של כ-6,850 מ"ר והכל, כמפורט בתשריט המצ"ב כנספח א' להסכם השכירות המצ"ב כמסמך מס' 5 (להלן: "הנכס") למסמכי המכרז ובהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו להלן ובמסמכים המצורפים לה.
הערות:הבהרה- הנכס המושכר מהווה את תת חלקות 1, 9 סנ"ד לכשיתפנה , ו-22, כמצוין בתשריט הבית המשותף שהועלה לאתר חברת הדואר, והכל כאמור בכפוף למסמכי המכרז על כל נספחיהם".
איש קשר:גב' אפרת אללי, בדוא"ל: efrata@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז 157067.pdf
טפסי עדכונים: נספח ז.pdf  נספח ז1.pdf  נספח ז2.pdf  נספח ז3א.pdf  נספח ז3ב.pdf  נספח ז4א.pdf  נספח ז4ב.pdf  נספח ז5.pdf  נספח א1.pdf  נספח א2.pdf  מענה לשאלת הבהרה  תשריטים קובץ א  תשריטים קובץ ב
טפסי תוספת: טיוטת תשריט בית משותף  פרסום 44-19 בערבית.pdf  פרסום 51-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר