שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 156206 הדפס   חזור >>
נושא:

חשמלאות ומיזוג אויר לרכב באזור המרכז חיפה והקריות

תאריך הזנה:27/08/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
24/09/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
35000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים:. 1. למציע רישיון תקף מאת משרד התחבורה להחזקת מפעל לחשמלאות רכב (סימול המקצוע 030) על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) תש"ל - 1970 (אם המציע יספק את השירות למזגני אויר לרכב בעצמו עליו לעמוד גם בכל אחת מהדרישות הנזכרות בסעיף 6 להלן). 2. מוסך המציע נמצא באזור לגביו מוגשת ההצעה כמוגדר במסמכי המכרז 3. במוסך המציע קיימות לפחות 2 (שתי) עמדות עבודה מקורות לחשמלאות רכב. 4.המציע מעסיק במוסך לפחות 2 (שני) עובדים בתחום חשמלאות רכב (לרבות המנהל המקצועי). 5. למציע רישיון עסק תקף שניתן לו על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, התקנות והצווים על פיו. 6. אם המציע יספק את שירותי ההתקנה והשירות למזגני אויר לרכב, באמצעות מוסך משנה מטעמו עליו לציין בהצעתו את פרטיו של מוסך המשנה (שם וכתובת) וחובה על מוסך המשנה לעמוד בכל דרישות הסף הבאות: 6.1 בעל רישיון תקף ממשרד התחבורה להחזקת מפעל להתקנה ושירות למזגני אויר לרכב (סימול המקצוע 205) על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל - 1970. 6.2 מוסך המשנה נמצא באזור לגביו מוגשת ההצעה כמוגדר לעיל. 6.3 במוסך המשנה יש לפחות 2 (שתי) עמדות עבודה מקורות להתקנה ושירות למזגני אויר לרכב. 6.4 מוסך המשנה מעסיק לפחות 2 (שני) עובדים (כולל המנהל המקצועי) בתחום התקנה ושירות למזגני אויר לרכב. 6.5 בעל רישיון עסק תקף שניתן לו על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968, התקנות והצווים על פיו. 7. אם המציע יספק בעצמו את שירותי ההתקנה והשירות למזגני אויר לרכב עליו לעמוד בכל אחת מהדרישות הנזכרות בסעיף 6 לעיל. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:אילן שושן ilansh@postil.com
ענף:
טפסי המכרז: 156206 מכרז.pdf ו  156206 חוזה.pdf ו  מודעה בערבית.pdf ו  מודעה בערבית.pdf
טפסי תוספת: מודעה בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר