שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' בקשה לקבלת מידע נכס ברמלה-לוד הדפס   חזור >>
נושא:

בקשה לקבלת מידע נכס ברמלה-לוד

תאריך הזנה:15/08/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
04/09/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ בוחנת אפשרות לשכירות נכס בין הגבולות הגאוגרפיים של הערים רמלה ולוד, בשטח של כ-240 מ"ר, במפלס הקרקע עם נגישות לפריקה ולטעינה אשר ישמש מוקד שליחים, בצמוד לנכס יהיו כ-10 חניות לפריקה ולטעינה ויכולת תמרון למשאית באורך 11 מטר לצורך פריקה וטעינת משטחים/לולים. על הנכס להיות קשיח כולל הגג. 2. על ההצעה לכלול את הפרטים שלהלן : שטח הנכס נטו המדויק. גובה דמי שכירות למ"ר נטו. גובה דמי ניהול למ"ר נטו. עלויות נוספות במידה וישנן. 3. על יעוד הנכס להיות מתאים לשימוש המבוקש. 4. המעוניינים להציע נכס יעבירו הודעה על כך בכתב לפקס שמספרו 076-8872514, לא יאוחר מתאריך 4.9.19 בשעה 12.00 בצהריים. 5. לבירורים ולשאלות בדבר פנייה זו ניתן לפנות לדוא"ל shirita@postil.com . 6. חברת דואר ישראל בע"מ אינה משלמת דמי תיווך. 7. יודגש, כי פנייה זו לבקשת מידע אינה מהווה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או הליכי רכש (להלן - הליך רכש) אלא פנייה לקבלת מידע בלבד בעקבותיה תשקול חברת הדואר את צעדיה. לאחר קבלת המידע לפי הליך זה, תחליט חברת הדואר אם לצאת בהליך של מכרז או הליך רכש אחר כלשהו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 8. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
הערות:
איש קשר:שירית עמוס , בדוא"ל: shirita@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: פרסום 38-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר