שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 153248 הדפס   חזור >>
נושא:

מיגון המעברים במרכז הסחר המקוון במודיעין

תאריך הזנה:07/08/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
27/08/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
20,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הינו מסגר בעל ניסיון מוכח בייצור והתקנה של עבודות מסגרות. 2. למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודה אחת לפחות בהיקף כספי של לפחות 50,000₪ ובאופי דומה לעבודות הנדרשות במכרז זה,במהלך השנתיים האחרונות שקדמו לתאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז. 3. לעניין זה ההיקף הכספי של העבודות ישוערך על פי מדד תשומות הבניה הידוע במועד פתיחת ההצעות במכרז זה. 4. הניסיון הנדרש בסעיף זה מתייחס לעבודות שמועד תחילתן וגמר ביצוען היו במהלך השנתיים האחרונות כמפורט לעיל. 5. השתתפות בסיור מציעים אינה חובה, אבל מומלצת מאוד, מאחר והעבודה תבוצע במבנה פעיל. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:הועלה נוסח הערבות המבוקשת. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-27.8.19
איש קשר:מרסלו שניידר, בדוא"ל: marcelos@postil.com
ענף:בניה / שיפוצים; מוצרי מתכת; נגרות /מסגרות
טפסי המכרז: מכרז 153248 מיגון מעברים.zip ו  ערבות למכרז 153248.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 37-19 בערבית.pdf  1566123421469_סיכום סיור מציעים - 15.8.2019 - הגנת מעברים מרכז מיון מודיעין.pdf
טפסי תוספת: פרסום 40-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר