שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 156240 הדפס   חזור >>
נושא:

שירותים משפטיים בתחום הבנקאות

תאריך הזנה:28/07/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
03/09/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הינו חברת עורכי דין או שותפות של עורכי דין (רשומה או שאינה רשומה) או יחיד (עורך דין) שהינו עוסק מורשה כדין בישראל ומנהל משרד עורכי דין. 1.1 למציע ניסיון של 7 שנים לפחות במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותים משפטיים בתחום דיני הבנקאות. 1.2 המציע מעסיק לפחות 10 עורכי דין. 1.3 במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, סיפק המציע שירותים משפטיים בתחום דיני הבנקאות, במשך תקופה של שנתיים לפחות, לבנק מסחרי אחד בישראל לפחות בעל רישיון בנק בישראל לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981. 1.4 המציע מעסיק לפחות 2 עורכי דין שלכל אחד מהם ניסיון של 5 שנים לפחות בדיני בנקאות ובכלל זה במתן שירותי ייעוץ בתחום חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. 2. לעניין דרישות הסף שבסעיף 1 לעיל: 2.1 "עורכי דין" - בעלי רישיון ישראלי תקף לעריכת דין החברים בלשכת עורכי הדין בישראל. 2.2 "מעסיק" - בין כעובדים שכירים ובין כשותפים. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:פורסם מענה לשאלות. הערבות בוטלה. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-3.9.19
איש קשר:הגב' דלית מזרחי, באמצעות דוא"ל: dalitm@postil.com (טל' לבירור קבלת הדוא"ל: 076-8872711).
ענף:ביטוח / שמאות; יועצים / מחקרים; שרותים משפטיים
טפסי המכרז: מכרז 156240.pdf ו  חוזה 156240.pdf ו  שאלות הבהרה ומענה- מכרז מס 156240 בתחום הבנקאות.pdf ו  נספח 4 מכרז בנקאות.docx
טפסי עדכונים: פרסום 36-19 בערבית.pdf  פרסום 40-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר