שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 156091 הדפס   חזור >>
נושא:

ביטוח אלמנטרי לחברת דואר ישראל (תוך ניהול מו"מ)

תאריך הזנה:25/07/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
18/09/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. למציע רישיון מבטח ישראלי תקף על פי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ביטוח), תשמ"א-1981 בכל ענפי הביטוח שבמכרז. 2. ההון העצמי הקיים של המציע, המחושב על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) התשנ"ח -1998 או המחושב על פי ההון העצמי רובד 1 (הכולל את ההון העצמי רובד 1 נוסף), כהגדרתו בחוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון מס' 2017-1-9 מיום ה- 1 ביוני 2017, בדבר הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס סולונסי 2, נכון ליום 31.12.2018, עולה על סך של 750,000,000 ש"ח.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה לתאריך 18.9.19 בשעה 12:00.
איש קשר:רחל שמיר, ממ"ח פיתוח מערכות אגף הכספים ומנהלת הביטוח, דוא"ל: rachel_shamir@postil.com
ענף:ביטוח / שמאות
טפסי המכרז: מכרז 156091 - ביטוח אלמנטרי 2019.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 35-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: 156091 - מענה לשאלות.pdf  156091 - מסמכי מכרז מעודכנים.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר