שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 156302 הדפס   חזור >>
נושא:

קול קורא להצעות לשיתופי פעולה חדשניים לפעילות דואר ישראל ודואר שוויץ

תאריך הזנה:23/07/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
21/08/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ערבות ₪
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי הסף להשתתפות בקול קורא הינם במצטבר: 1. מיזם העוסק במחקר ופיתוח באחד מתחומי הפעילות המפורטים בסעיף ב (2) לעיל. 2. חברה שעיקר פעילותה בפיתוח מוצרים ושירותים חדשניים ולפחות 50% מתקציבה השנתי מיועד למחקר ופיתוח. 3. רמת מוכנות טכנולוגית ברמה 6-7 TRL כדלהלן: • רמה 6 - technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) • רמה 7 - system prototype demonstration in operational environment המונח "מוכנות טכנולוגית" (TRL-Technology readiness level) יפורש בהתאם להגדרתו במסמכי 2020 HORIZON של The EU Framework Program for Research and Innovation. עמידה בשלב TRL מתקיימת רק עם השלמת אותו שלב, כלומר, לדוגמא, חברה אשר השלימה את התנאים לשלב 7 תיחשב כמי שעומדת בשלב 7 ואולם אם החברה השלימה את שלב 6 אך טרם השלימה את שלב 7 על כל תנאיו, היא אינה עומדת בתנאי שלב 7. החברה המציעה נמצאת בשלב בו החברה בשלה לנסות את המוצר או השירות בסביבה עובדת של לקוח פוטנציאלי בעל מאפיינים דומים לחברת דואר ישראל. 4. התחייבות החברה המציעה לבצע התאמות של מוצרי / שירותי החברה המציעה לצרכי חברת דואר ישראל ולהטמעה של מוצר החברה המציעה במערכות חברת דואר ישראל. 5. יכולת לתמוך בביצוע הוכחת יכולת בהיקף גדול במערכות מורכבות. 6. יכולת טכנולוגית, עסקית וכספית לביצוע התכנית. 7. הצהרת החברה כי היא עומדת בדרישות תנאי סף 2 לעיל. 8. הצהרת החברה כי המוצר או השירות נושא הפיילוט טרם נמכר בארץ לשימוש מסחרי (הוכחת יכולת או פיילוט אצל לקוחות אינו מהווה מכירה או שימוש מסחרי). 9. התחייבות כי המועד המיועד לסיום הפיתוח אצל דואר ישראל לא יעלה על 9 חודשים ממועד תחילתו. 10. חתימה על כתב התחייבות לשמירה על הוראות ונהלי דואר ישראל בנוגע לאבטחת מידע, פרטיות, התנהלות אישית והתנהלות בחצרי הדואר. 11. על החברה המציעה לצרף את כל המסמכים והנתונים הנדרשים להצעתה לצורך הוכחת עמידתה בתנאי הסף דלעיל.
הערות:
איש קשר:innovation@postil.com
ענף:כללי; יועצים / מחקרים; פרסום / שיווק; תקשורת
טפסי המכרז: קול קורא להצעות לשיתופי פעולה חדשניים לפעילות דואר ישראל ודואר שוויץ.pdf
טפסי עדכונים: קובץ שאלות תשובות
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר