שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' בקשה לקבלת מידע נכס ברמת השרון הדפס   חזור >>
נושא:

בקשה לקבלת מידע - נכס ברמת השרון

תאריך הזנה:26/06/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
10/07/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
ללא ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. חברת דואר ישראל בע"מ בוחנת לשכור נכס לצורך סניף דואר ברמת השרון ומבקשת לקבל מידע על נכסים מתאימים בתיחום שלהלן: בצפון – שדרות ביאליק, במזרח – אוסישקין, במערב – סוקולוב, בדרום – דרך הראשונים. 2. שטח הנכס הנדרש הינו כ-210 מ"ר במפלס אחד עם גישה וחניות לפריקה וטעינה, ויכול להיות שונה מהשטח שצוין בעד 15%. 3. על הנכס להיות תואם ליעוד האמור מבחינת הדין והרשויות. 4. על ההצעה לכלול פרטים לגבי מיקום הנכס, שטח הנכס, מחיר וכל פרט רלוונטי אחר. 5. המעוניינים להציע הצעה להשכרת נכס לחברת הדואר יעבירו הודעה על כך בכתב לפקס שמספרו 076-8872514, לא יאוחר מתאריך 10.7.2019 בשעה 12.00 בצהריים. 6. לבירורים ולשאלות בדבר פנייה זו ניתן לפנות לדוא"ל IZAKS@postil.com . 7. חברת דואר ישראל בע"מ אינה משלמת דמי תיווך. 8. יודגש, כי פנייה זו לבקשת מידע אינה מהווה הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או הליכי רכש (להלן - הליך רכש) אלא פנייה לקבלת מידע בלבד בעקבותיה תשקול חברת הדואר את צעדיה. לאחר קבלת המידע לפי הליך זה, תחליט חברת הדואר אם לצאת בהליך של מכרז או הליך רכש אחר כלשהו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 9. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לה וחברת הדואר תהא רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
הערות:
איש קשר:יצחק שירזי, בדוא"ל: IZAKS@postil.com .
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: פרסומים 28-19 30-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר