שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 154759 הדפס   חזור >>
נושא:

מכירה לציבור של נכס באשדוד, רובע ד', ברח' משה חיים שפירא27, פינת רח' רוגוזין 41, פינת החובלים

תאריך הזנה:26/06/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
23/07/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
150,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:גוש 2189, חלקה 18, תת חלקה:35 בבעלות חב' הדואר יחידה בבית משותף המהווה חנות בקומת הקרקע, בשטח רשום של 127 מ"ר. היחידה ממוקמת מתחת לקומה המפולשת, כחלק מטור נכסים דומה, במרכזה של קומת קרקע, במבנה ובו 3 בנייני מגורים רבי קומות בני 8 קומות כ"א מעל קומת עמודים מפולשת.. מועדי הסיורים בנכס:ביום 3.7.2019 בשעה 12:00, וכן ביום 10.7.2019 בשעה 12:00. על-פי שיקול-דעתה של חברת דואר ישראל בע"מ (להלן: "חברת הדואר") יתכן וייערך הליך תחרותי נוסף במתכונת של התמחרות בהשתתפות כל ו/או חלק מהמציעים ו/או במתכונת של הגשת בקשות נוספות בכתב כפי שיפורט במסמכי המכרז, ויכול שבמסגרת המכרז יכללו מספר סבבים של העלאות מחיר בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי חברת הדואר בהמשך, ואשר יחלו מהמחיר הגבוה ביותר שהתקבל. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס, לרבות שטחו המדויק, מצבו הפיסי, המשפטי, והרישומי וכן אפשרויות הניצול של הנכס ואת כל המגבלות והתנאים האחרים החלים על הנכס לרבות בנושאי רישוי, תכנון ובניה, היטלים, אגרות וכיו"ב, ואין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו זו. הנכס יימכר במצבו - As Is. מובהר, כי חברת הדואר הסתמכה על חוות- דעת שמאיות ביחס להערכת שווי הנכס הנ"ל, ועל בסיסם קבעה את האומדן להתקשרות במכרז. הצעה לרכישת הנכס המוצע למכירה יש להגיש על-גבי טופס הצעה, בצרוף "נוהל מכרז" בצרוף "טופס פרטי מציע", והסכם מכר על כל נספחיו, על כל המסמכים להיות חתומים ע"י המציע. את המסמכים הנ"ל ניתן להוריד מאתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בכתובת http://www.israelpost.co.il/mihrazim.nsf/logistics?openform. על המציע לצרף כערבות מכרז, ערבות בנקאית בנוסח המצורף לטופס ההצעה לרכישת הנכס, בסכום הנקוב בעמודת "סכום ערבות המכרז" של הטבלה דלעיל. הצעות שתוגשנה ללא ערבות כאמור, ושלא ערוכות בהתאם להוראות כאמור, תיפסלנה על הסף. חברת הדואר איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן, לא ישולמו דמי תיווך. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמציעים וחברת הדואר תהא רשאית לדחות את כל ההצעות או חלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על המציעים להתעדכן, מעת לעת, בתקופת פרסום הנכסים הנ"ל למכירה, באתר האינטרנט של חברת הדואר טרם הגשת הצעתם ולבדוק האם פורסמו שאלות הבהרה ותשובות עליהן. כמו כן, על המציעים לחתום על התשובות, ככל שניתנו, ולצרפן למסמכי ההצעה. על המציעים לוודא את מועדי הסיורים המצוינים בטבלה דלעיל יום לפני מועד כל סיור, באתר האינטרנט הנ"ל. על המציע במכרז לשלשל את הצעתו במעטפה סגורה, לתיבת המכרזים המצויה במשרדי ההנהלה של חב' הדואר, ברח' יפו 217, ירושלים עד לא יאוחר מיום 23.7.2019, דהיינו, עד ליום – כ' בתמוז התשע"ט, בשעה 12:00 (להלן: "מועד סגירת המכרז"). אין לשלוח הצעה בדואר.
הערות:
איש קשר:גב' אפרת אללי, באמצעות כתובת הדוא"ל: efrata@postil.com, עד לא יאוחר מיום 16.7.2019 בשעה 12:00.
ענף:מקרקעין / נדלן
טפסי המכרז: מכרז 154759.pdf ו  מכרז 154759 נסח טאבו נספח א.pdf
טפסי עדכונים: פרסומים 28-19 30-19 בערבית.pdf
טפסי תוספת: שאלות ותשובות הבהרה - מכרז 154759.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר