שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 141264 הדפס   חזור >>
נושא:

שכירת נכס בהרצליה למטרת סניף דואר, 380 מ"ר

תאריך הזנה:13/06/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
02/07/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
7,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:הנכס יהיה בתיחום הרחובות שלהלן: בצפון – רחוב רחוב סוקולוב במערב – ויצמן וסוקולוב בדרום – הרב קוק פינת וייצמן עד לרחוב ארלוזורוב פינת דרך ירושלים במזרח – דרך ירושלים סטיה מותרת לשטח הנכס: עד 15%. סטיית תיחום – עד 1.5 ק"מ. תנאי סף ל-2 המכרזים: הזמנה זו מיועדת אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים: 1. זהות המציע - רשאים להשתתף במכרז מציעים פרטיים כמו גם תאגידים למיניהם. על המציעים להמציא מסמכים המעידים על היותם מנהלים ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. במקרה והמציע מאוגד לפי חוקי מדינה שאינה מדינת ישראל, יש להמציא תעודת התאגדות ממדינת המוצא מתורגמת נוטריונית לעברית וכן אישור עו"ד הבקיא בדיני אותה המדינה בדבר עמידת התאגיד בתנאי הסף. 2. המציע הנו בעל זכויות הבעלות או החכירה בנכס המוכחת באסמכתא מאת רשויות המדינה או שהנו זכאי להירשם כבעל הזכויות, ובאפשרותו להציג אסמכתא על רישום הזכויות תוך 3 חודשים לכל היותר מהיום האחרון להגשת ההצעות. במידה שלא יוצג אישור כאמור במועד האמור, יחשב המציע כמי שלא עמד בתנאי הסף של המכרז, זכייתו תתבטל, וחברת הדואר תחלט הערבות לטובתה. יצוין כי יתקבלו הצעות גם ממציעים שהינם שוכרי נכסים מבעלי זכויות אשר יעמדו בתנאי הסף המצטברים המפורטים בסעיף 10.1 בטפסי המכרז. 3. עמידת הנכס המוצע בתנאי המפרט הכללי המופיע כמסמך א'1 למסמכי המכרז. 4. הנכס יהיה זמין למסירת החזקה בו לחברת הדואר בתוך 3 חודשים ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז ( ללא ביצוע עבודות התאמה) ובמקרה שהמציע יבחר לבצע את העבודות ההתאמה , תוך 6 חודשים.
הערות:
איש קשר:מר יצחק שירזי בדוא"ל izaks@postil.com
ענף:מקרקעין / נדלן; שכירה / השכרה
טפסי המכרז: מכרז 141264 שכירת נכס בהרצליה.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר