שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 154622 הדפס   חזור >>
נושא:

הרשאה לשימוש בתוכנה לאבחון עובדים (מכרז דו שלבי עם הליך תחרותי)

תאריך הזנה:23/05/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
18/06/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הינו יצרן המערכת או שהוא מורשה בידי יצרן המערכת להעניק רישיונות שימוש במערכת ממוחשבת המאפשרת עריכת מבחני כישורים ומיומנות, אישיות ואמינות למועמדים לעבודה, המוצעת על ידו במכרז. 2. במהלך כל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018 בוצעו באמצעות המערכת המוצעת לפחות 500 (חמש מאות) מבחני אבחון והערכה למועמדים לעבודה.
הערות:המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 18.6.19 בשעה 12:00
איש קשר:הגב' דליה עמר, מנהלת גיוס ואבחון בחברת דואר ישראל , באמצעות דוא"ל: dalya_amar@postil.com.
ענף:אינטרנט; יועצים / מחקרים; מחשוב/ ענא; תוכנה
טפסי המכרז: מכרז 154622.pdf ו  חוזה 154622.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 22-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר