שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 154638 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקה והתקנה של יחי' קירור מים בדואר אילת

תאריך הזנה:23/05/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
04/06/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
30,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע רשום בפנקס הקבלנים, בקבוצת סיווג ב' (1) לפחות בענף מתקני מיזוג אוויר (170), בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 ובידו רישיון תקף. 2. המציע מפעיל/מנהל סניף למתן שירותים למתקני מיזוג אויר באזור אילת. הגדרות: "אזור אילת" - העיר אילת וסביבותיה עד לרדיוס של 50 ק"מ מהעיר אילת. "סניף" - מרכז הכולל מוקד שירות וכן מחסן לחלקי חילוף וחומרים מתכלים. 3. המציע מעסיק בסניף שבאזור אילת, לפחות 2 עובדים שהם מהנדסים או טכנאים או הנדסאים, הרשומים בפנקס המהנדסים או בפנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד הכלכלה, שכל אחד מהם בעל ניסיון של 2 שנים ב-2 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בתחום מערכות מיזוג אויר מרכזיות. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:שימו לב - המועד האחרון להגשת ההצעות הוקדם ל-4/6/19.
איש קשר:קטריוס עמיר, המהנדס הראשי, בדוא"ל: amirk@postil.com.מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276
ענף:מיזוג אויר
טפסי המכרז: מכרז 154638 מתוקן.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 22-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר