שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 153967 הדפס   חזור >>
נושא:

תחזוקה ותיקונים של מזגנים ומערכות מיזוג באזור הצפון

תאריך הזנה:06/05/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/05/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
100,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף שלהלן: 1. המציע רשום בפנקס הקבלנים, בקבוצת סיווג ב' (1) לפחות, ענף מתקני מיזוג אוויר (170), בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 ובידו רישיון תקף. 2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה סיפק המציע שירותי תחזוקה ל- 3 מערכות מיזוג מרכזיות לפחות, שכל אחת מהן כוללת לפחות יחידת קירור מים אחת בתפוקה של 100 (מאה) טון קירור לפחות. 3. המציע מפעיל/מנהל סניף למתן שירותים למתקני מיזוג אויר באזור חיפה. הגדרות: "אזור חיפה" - העיר חיפה וסביבותיה עד לרדיוס של 50 ק"מ מהעיר חיפה. "סניף" - מרכז הכולל מוקד שירות וכן מחסן לחלקי חילוף וחומרים מתכלים. 4. המציע מעסיק בסניף שבאזור חיפה, לפחות 2 עובדים שהם מהנדסים או טכנאים או הנדסאים, הרשומים בפנקס המהנדסים או בפנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד הכלכלה והתעשייה, שלכל אחד מהם ניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בתחום מערכות מיזוג אויר מרכזיות. 5. השתתפות חובה בסיור מציעים שיערך ב-13.5.2019 בשעה 11:00 בכניסה לסניף הדואר שקמונה, שד. פל-ים 19 בחיפה. 6. המציע עומד בדרישות תקןISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור / תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה - SGS וכדו').
הערות:
איש קשר:עמיר קטריוס, המהנדס הראשי, דוא"ל: amirk@postil.com (טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276).
ענף:מיזוג אויר
טפסי המכרז: מכרז 153967.pdf ו  חוזה מעודכן
טפסי עדכונים: פרסום 20-19 בערבית.pdf  כתב כמויות מעודכן
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר