שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 153632 הדפס   חזור >>
נושא:

מלגזות שונות, כולל תחזוקה

תאריך הזנה:06/05/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
28/05/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
70,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף שלהלן: 1. המציע הינו מפיץ מורשה בישראל מטעם יצרן המלגזות המוצעות במכרז. 2. במהלך השנים 2016 עד 2019 סיפק המציע לצרכני קצה בישראל (משתמשים ולא מפיצי משנה), לפחות 4 מלגזות צריח (עומק רגיל / או עומק כפול) לפחות 4 מאספות חשמליות (בכל גובה) ולפחות 4 מלגזות מפעיל הולך בגובה הרמה מינימאלי של 3 מטר. 3. מערכת ניהול האיכות של יצרן המלגזות המוצעות עומדת בדרישות התקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015. במכרז זה יתקיים הליך מו"מ, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:עמיר קטריוס - המהנדס הראשי, בדוא"ל: amirk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276).
ענף:כללי; אחסון / גניזה; מכונות - כללי; ציוד; תחבורה
טפסי המכרז: מכרז 153632.pdf ו  מפרט טכני מלגזות.pdf
טפסי עדכונים: פרסום 20-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר