שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 153664 הדפס   חזור >>
נושא:

מערכת מידע לניהול מחסן (מכרז דו שלבי עם ניהול מו"מ) (פורסם בעיתונות בטעות כ-153661)

תאריך הזנה:06/05/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
11/06/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף שלהלן: 1. המציע הוא יצרן המערכת המוצעת (להלן - "היצרן") או המציע מורשה/מוסמך על ידי היצרן לספק הרשאות שימוש במערכת וליישם אותה בישראל. 2. המערכת המוצעת הינה מוצר אחד אחוד (ולא אוסף תוכנות ומוצרים משלימים). 3. במהלך 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז סיפק המציע, יישם ותחזק מערכת לניהול מחסן Warehouse) (Management System בעבור 3 לקוחות לפחות בישראל, כאשר לפחות אחת המערכות שסופקה מתממשקת למערכת (wcs)Warehouse Control System מתוצרת יצרן אחר שאינו יצרן המערכת לניהול מחסן שסופקה. 4. המציע יציע מנהל פרויקט לניהול הפרויקט (שישמש בתפקיד לפחות עד לתום תקופת האחריות למערכת). על מנהל הפרויקט המוצע להיות בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט ו/או מוביל צוות ב- 2 פרויקטים לפחות בהם יושמה וסופקה המערכת לניהול מחסן המוצעת, במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 5. השתתפות חובה בכנס מציעים שיערך ב- 21.5.2019 בשעה 09:30 במרכז הסחר המקוון, ברח' הרכס 21 במודיעין.
הערות:מספר המכרז הנכון הוא 153664
איש קשר:
ענף:כללי; אחסון / גניזה; יועצים / מחקרים; מחשוב/ ענא
טפסי המכרז: 153664.pdf ו  מפרט 153664.pdf ו  חוזה 153664.pdf ו  153664 כתב כמויות.xlsx ו  השוואה בין ספקי מערכת 153664.xlsx
טפסי עדכונים: פרסום 20-19 בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר