שירותים בינלאומייםשירותים ומוצריםשירותים לעסקים בנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 153847 הדפס   חזור >>
נושא:

אספקת והתקנת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים ביחידות הדואר ברחבי הארץ

תאריך הזנה:15/04/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
14/05/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
50,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:1. המציע הינו יצרן המזגנים המוצעים על ידו או המציע מורשה בידי יצרן המזגנים המוצעים על ידו לספק אותם בישראל. 2. המזגנים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות התקן הישראלי 994 חלק 1. 3. למציע ניסיון של 5 שנים לפחות באספקה והתקנה (לרבות התקנה באמצעות קבלני משנה) של מזגנים מפוצלים ומערכות מיני מרכזיות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 4. המציע מעסיק, לפחות 2 עובדים שהם מהנדסים או טכנאים או הנדסאים, הרשומים בפנקס המהנדסים או בפנקס הטכנאים וההנדסאים שמנהל משרד הכלכלה בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות ב-5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בתחום מזגנים מפוצלים ומערכות מיני מרכזיות. 5. המציע עומד בדרישות תקן ISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ (כגון: מכון התקנים הישראלי, IQC - המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה – SGS). 6. יצרן המזגנים המוצעים עומד בדרישות תקן ISO 9001 מהדורת שנת 2015 ובידו אישור/תעודה (בתוקף) על עמידתו בדרישות התקן. במכרז זה יתקיים הליך מו"מ, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:עמיר קטריוס - המהנדס הראשי, בדוא"ל: amirk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8873276).
ענף:מיזוג אויר
טפסי המכרז: מכרז מזגנים 153847.pdf ו  153847.xls ו  חוזה מזגנים 153847.pdf ו  מפרט מזגנים 153847.pdf
טפסי עדכונים: תשובות לשאלות הבהרה
טפסי תוספת: פרסום 19-19(2) בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר