שירותים בינלאומייםשירותים לעסקים שירותים ומוצריםבנק הדוארדואר שליחיםהשירות הבולאימודיעיןחנות
דף הבית של דואר ישראל  
العربية English  
חיפוש באתר
 
   
מדור מכרזים - מכרז מס' 137080 הדפס   חזור >>
נושא:

הצבה של מכונות לשימוש עצמי למכירת מוצרים ביחידות הדואר ברחבי הארץ

תאריך הזנה:15/04/2019 תאריך אחרון
להגשת הצעות:
07/05/2019
תשלום עבור
השתתפות במכרז:
ללא תשלום ₪
  אני מאשר שרשמתי פרטים שלי רשימת קשר לקבלת עדכון.
סכום הערבות
הנדרשת:
10,000 ₪ ערבות בנקאית
תנאים כלליים:
תנאי סף:תנאי סף: הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף שלהלן: 1. המציע מפעיל בארץ, מכוח בעלות ו/או זיכיון ו/או הרשאה ו/או שכירות, לפחות 100 מתקנים אוטומטיים לממכר מוצרים במהלך 12 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 2. למציע ו/או לקבלן מטעמו ניסיון של 3 שנים לפחות ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בהצבה ותחזוקה של מתקנים אוטומטיים לממכר מוצרים. 3. המכונות המוצעות להצבה ביחידות חברת הדואר עומדות בדרישות התקן הישראלי 900 חלק 1 או תקן ישראלי אחר לבטיחות בחשמל ממכון התקנים הישראלי או מגורם מוסמך אחר בישראל או תקן בינלאומי לבטיחות בחשמל שניתן בארץ ייצור המכונה. 4. המכונות המוצעות להצבה ביחידות חברת הדואר עומדות בכל הדרישות והנתונים הטכניים והתפעוליים המפורטים במפרט הטכני - נספח א' לחוזה (נספח 1). במכרז זה יתקיים הליך מו"מ, כמפורט במסמכי המכרז.
הערות:
איש קשר:מייקל קוסופסקי - אגף השיווק, בדוא"ל: Michaelk@postil.com (מס' טל' לבירורים בדבר קבלת הדוא"ל: 076-8872752).
ענף:כללי; מכונות - כללי
טפסי המכרז: 137080.pdf ו  חוזה 137080.pdf
טפסי עדכונים: קובץ שאלות ותשובות
טפסי תוספת: פרסום 19-19(2) בערבית.pdf
*הערבות תהיה כמפורט במסמכי המכרז.-
*להצעות המתבססות על טובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995.
*את מסמכי המכרזים ניתן להוריד מאתר האינטרנט בכתובת: www.israelpost.co.il (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*לקבלת פרטים נוספים,יש לפנות לתחום רכש, רח' יפו 217 בירושלים, טל': 076-8872833 או 076-8872837
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-14:00 בלבד (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*הגשת ההצעות תהיה עד למועד האחרון הרשום לעיל, לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה הראשית (ליד עמדת השומר) בבנין הנהלת החברה, ברח' יפו 217 בירושלים (למעט אם פורט אחרת בפרסום המכרז הספציפי).
*החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (בהתאם לנסיבות המכרז), או כל הצעה שהיא, ואינה מתחייבת להתקשר עם מציע אחד בלבד.
*חובה על המציע לעקוב אחרי העדכונים וההבהרות שיתפרסמו באתר האינטרנט של חברת הדואר עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
*בכל מקרה בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לאמור בהודעה זו , הוראות מסמכי מכרז גוברות.
*לעיין בקובץ הערכת ספקים למכרזי טובין בספריית "פרסומי רכש" באתר האינטרנט של החברה.
מפת האתרצור קשרמבצעיםמרכז מבקריםהודעות לעיתונותתנאי שימוש / פרטיותניוזלטר